(028) 6676 9900 – 0906 897 772

IELTS Writing

IELTS Writing Task 1 Map

IELTS Writing Task 1 Map

Chủ đề: The maps below show the village of Stokeford in 1930 and 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Write at least 150 words. MAP Mở bài: Viết Introduction (chú ý paraphrase lại)...

read more
IELTS Writing Task 1 Table

IELTS Writing Task 1 Table

IELTS WRITING TASK 1 – Table  Mở bài: Vẫn như cũ là phải paraphrase câu đề bài. Tức là viết lại câu của đề bài sử dụng từ vựng của bạn. 3 cách paraphrase phổ biến gồm: Synonyms, Word Order, Word Form Chủ đề: The table below shows the number of students living in the...

read more
IELTS Writing Task 2 2-part Question

IELTS Writing Task 2 2-part Question

2-PART QUESTION   Mở bài + Giới thiệu topic (paraphrase lại câu của đề bài) + Trả lời cả 2 câu hỏi nêu ra ở đề bài. Chỉ cần trả lời chung chung không cần nêu chi tiết, cụ thể Chủ đề: More and more young people from wealthy countries are spending a short time in...

read more