Top 10 Idioms thường được sử dụng trong IELTS Speaking

Hiểu rõ và thành thạo các thành ngữ (Idiom) là một yếu tố quan trọng để ghi điểm cao cho phần thi IELTS Speaking.

Làm thế nào để viết về Technology trong IELTS?

While technology has streamlined many aspects of life, it also presents challenges such as the digital divide and privacy concerns. The overuse of digital devices has been linked to reduced physical activity and increased feelings of isolation.

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu