Cấu trúc either neither sử dụng thế nào chính xác nhất? Công thức & Bài tập

Mục lục bài viết

Việc sử dụng thành thạo các cấu trúc either…or và neither…nor không chỉ giúp bạn diễn đạt ý muốn một cách rõ ràng, mà còn thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và chuẩn xác. Các cấu trúc này cho phép bạn biểu đạt sự lựa chọn giữa hai hoặc nhiều phương án và đồng thời phủ định mạnh mẽ, từ chối cả hai lựa chọn một cách rõ ràng. Trong bài viết này, Mc IELTS sẽ cung cấp cho bạn các công thức cấu trúc either neither cụ thể và những bài tập thực hành để bạn có thể áp dụng ngay vào bài thi của mình.

Key takeaway
Either được dùng để thể hiện sự lựa chọn giữa hai khả năng, chỉ ra rằng chỉ một trong hai điều kiện hoặc lựa chọn có thể xảy ra:

 • Either of + Object pronoun:
 • Either of + Determiner + Plural noun
 • Either… or…
 • Either + Singular noun

Neither được sử dụng để phủ định cả hai lựa chọn, bày tỏ rằng không lựa chọn nào là đúng hoặc không ai trong hai người đó thực hiện hành động:

 • Neither…nor…
 • Neither + Singular Noun
 • Neither of + Determiner + Plural Noun
 • Neither of + Object Pronoun

Lỗi sai thường gặp khi sử dụng Either và Neither:

 • Khi phủ định về hai người hoặc hai vật, sử dụng neither thay vì none . Neither of them nên được dùng để chỉ hai người hoặc hai vật, thay vì None of them có thể ám chỉ ba người/vật trở lên.
 • Tránh sử dụng động từ phủ định sau neither…nor vì cấu trúc này đã mang ý nghĩa phủ định.
Cấu trúc neither nor either or

Tìm hiểu về cấu trúc Either…or và Neither…nor

Mục lục bài viết

Tổng quan về cấu trúc either và neither

Either và neither là hai lượng từ quan trọng trong tiếng Anh, thường xuyên xuất hiện trước danh từ hoặc cụm danh từ để chỉ sự lựa chọn hoặc phủ định liên quan đến hai đối tượng hoặc hai tình huống. Dưới đây là những kiến thức về bản về cấu trúc either neither:

Cấu trúc either

Either được sử dụng trong ngữ cảnh khẳng định, thể hiện một trong hai lựa chọn là có thể xảy ra hoặc được chấp nhận.

Ví dụ:

Do you want to meet on Monday or Tuesday?

Either day is fine with me. (Ngày nào cũng được với tôi.)

There are two keys here. Which key opens the door?

→ I believe either key works. (Tôi tin là chìa nào cũng mở được.)

Ngoài ra, either cũng được sử dụng như một trạng từ để đồng ý với một phát biểu phủ định trước đó.

Đoạn hội thoại minh họa

Ví dụ về either

Ví dụ: 

I don’t like going out much.

→ I don’t either. (Tôi cũng không.)

Cấu trúc neither

Ngược lại, neither mang nghĩa phủ định và được dùng để bày tỏ rằng không lựa chọn nào được chọn hoặc cả hai lựa chọn đều không phù hợp.

Ví dụ:

Neither of the solutions worked.

(Cả hai giải pháp đều không hiệu quả.)

Neither còn có thể dùng trong cấu trúc neither… nor…, để phủ định một cách mạnh mẽ hơn:

Ví dụ:

Neither the manager nor his assistant was available.

(Cả giám đốc lẫn trợ lý đều không có mặt.)

Khi nào sử dụng cấu trúc either neither?

Cả either và neither đều có thể gây nhầm lẫn do chúng có phát âm và chức năng ngữ pháp tương tự nhau. Tuy nhiên, việc hiểu rõ khi nào và làm thế nào để sử dụng chúng một cách chính xác là rất quan trọng.

Khi nào sử dụng cấu trúc neither either?

Trường hợp sử dụng cấu trúc either neither

Cấu trúc either neither: Với vai trò là trạng từ

Sử dụng either như một trạng từ

Khi dùng như trạng từ, either thường liên kết với những tình huống hay ý kiến phủ định và mang nghĩa là cũng như thế.

Ví dụ:

I don’t like carrots. I don’t like them either.

(Tôi không thích cà rốt. Tôi cũng không thích.)

Sử dụng neither như một trạng từ

Neither thường được sử dụng để phủ định cả hai lựa chọn hoặc hai khả năng, đặc biệt khi nói về những sự việc không xảy ra hoặc không đúng.

Ví dụ:

Neither candidate was suitable.

(Không ứng cử viên nào phù hợp.)

Cấu trúc either neither: Với vai trò là liên từ

Cấu trúc Either…or

Cấu trúc này được dùng để chỉ ra hai lựa chọn có thể, trong đó một trong hai sẽ xảy ra hoặc được chấp nhận.

Ví dụ:

You can eat either pizza or pasta for dinner.

(Bạn có thể ăn pizza hoặc pasta cho bữa tối.)

Cấu trúc Neither…nor

Cấu trúc này thể hiện sự phủ định mạnh mẽ đối với cả hai lựa chọn hoặc khả năng.

Ví dụ:

Neither the book nor the movie was interesting.

(Cả quyển sách lẫn bộ phim đều không hấp dẫn.)

Cấu trúc either neither: Với vai trò là chỉ định từ

Either khi dùng như chỉ định từ có nghĩa là một trong hai , thường ám chỉ một lựa chọn có thể từ hai lựa chọn đều có thể xảy ra.

Ví dụ:

There’s a button on either side.

(Có một nút ở mỗi bên.)

Neither khi dùng như chỉ định từ thể hiện sự loại trừ cả hai lựa chọn, nói rằng không cái này và không cái kia.

Ví dụ:

Neither option is viable.

(Không lựa chọn nào khả thi.)

Cấu trúc either neither: Với vai trò là đại từ

Either khi làm đại từ nói đến một trong hai sự lựa chọn hoặc đối tượng, mang ý nghĩa tích cực.

Ví dụ:

Choose either; both are good.

(Chọn một; cả hai đều tốt.)

Neither làm đại từ dùng để thể hiện sự từ chối hoặc không chấp nhận cả hai lựa chọn đã được đề cập, mang ý nghĩa tiêu cực.

Ví dụ:

Neither was suitable.

(Cả hai đều không phù hợp.)

Hướng dẫn cách sử dụng Either

Either là một từ đa năng trong tiếng Anh, có thể dùng để chỉ sự lựa chọn giữa hai đối tượng hoặc hai tình huống. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng either trong hai cấu trúc ngữ pháp phổ biến.

Hướng dẫn cách sử dụng Either

Tổng hợp các cấu trúc Either

Cấu trúc: Either + Singular noun

Cấu trúc:

Either + Singular noun (danh từ số ít)

Khi sử dụng either trước một danh từ số ít, từ này đóng vai trò như một từ xác định, thường được dùng để chỉ sự không quan tâm hoặc không lựa chọn rõ ràng giữa hai thứ cụ thể.

Ví dụ:

Either option suits me.

(Lựa chọn nào cũng phù hợp với tôi.)

Trong giao tiếp hàng ngày, cấu trúc này thường xuất hiện trong các câu hỏi và trả lời về sự lựa chọn.

Ví dụ:

A: Do you want it ready for Monday or Tuesday? (Bạn có muốn nó sẵn sàng cho thứ Hai hay thứ Ba không?)

B: Either day is fine for me. (Ngày nào cũng tốt cho tôi.)

Cấu trúc: Either of + Determiner + Plural nouns

Cấu trúc:

Either of + Determiner (từ xác định) + Plural noun

Cấu trúc Either of được sử dụng khi bạn muốn nói đến một trong hai lựa chọn từ một nhóm, và phải theo sau là of. Các danh từ theo sau Either of phải là số nhiều, và thường kèm theo mạo từ, đại từ chỉ định, hoặc đại từ sở hữu.

Ví dụ:

I’ll accept either of these terms.

(Tôi sẽ chấp nhận một trong hai điều khoản này.)

Ví dụ cấu trúc either neither: Either of + Determiner + Plural nouns

Ví dụ Either of + Determiner + Plural nouns

Sử dụng cấu trúc này thường giúp người nói tránh quyết định cuối cùng hoặc thể hiện sự không thiên vị giữa hai sự lựa chọn.

Ví dụ:

I don’t want either of my parents to know I’ve lost my job.

(Tôi không muốn bố mẹ biết tôi đã mất việc.)

We’ve been dating for six months, and I haven’t met either of her parents yet.

(Chúng tôi đã hẹn hò được sáu tháng, và tôi chưa gặp bố mẹ cô ấy.)

Cấu trúc: Either of + Object pronoun

Cấu trúc:

Either of + Object pronoun

Cấu trúc này thường được sử dụng khi người nói muốn nhấn mạnh sự lựa chọn không cụ thể hoặc khi không muốn chỉ định rõ ràng một đối tượng cụ thể.

Ví dụ:

Either of them is fine.

(Một trong hai người đó cũng được.)

Ví dụ cấu trúc either neither: Either of + Object pronoun

Ví dụ Either of + Object pronoun

Ví dụ:

I don’t think she is going to invite either of us.

(Tôi không nghĩ cô ấy sẽ mời một trong hai chúng tôi.)

Lưu ý khi sử dụng: Khi sử dụng Either of cần chú ý đảm bảo rằng danh từ hoặc đại từ đi kèm là số nhiều, và either được sử dụng một mình khi có ít nhất hai lựa chọn rõ ràng.

Either cũng có thể được sử dụng một mình trong câu, thường khi người nói muốn thể hiện sự không quan tâm hoặc không thiên vị đến lựa chọn cụ thể nào.

Ví dụ:

Coffee or tea? Either.

(Cà phê hay trà? Cái nào cũng được.)

Trong ngữ cảnh này, either có thể đi kèm với từ one để nhấn mạnh rằng lựa chọn giữa hai phương án là không quan trọng.

Ví dụ:

A: Would you like coffee or tea?

B: Either one. (Hoặc là một trong hai.)

Cấu trúc: Either…or…

Cấu trúc:

Either…or…

Either…or… không chỉ giúp diễn đạt sự thay thế giữa các lựa chọn, mà còn ảnh hưởng đến cách chia động từ trong câu. Động từ đi theo thường phải ở dạng số ít, nhưng nếu danh từ thứ hai là số nhiều, động từ cũng có thể chia ở dạng số nhiều để phù hợp với chủ ngữ gần nó nhất.

Ví dụ:

It’s either black or grey. I can’t remember.

(Nó có màu đen hoặc xám. Tôi không nhớ.)

Ví dụ cấu trúc either neither: Either…or…

Ví dụ Either…or…

Vị trí đầu câu

Cấu trúc:

Either + Noun 1 + or + Noun 2 + V

Khi Either…or… đứng đầu câu, nó thường kết nối hai danh từ hoặc đại từ, và động từ chia theo danh từ hoặc đại từ thứ hai.

Ví dụ:

Either Daniel or the girls are cleaning.

(Daniel hoặc các cô gái đang dọn dẹp.)

Either my mom or my sisters will cook dinner.

(Mẹ tôi hoặc các chị gái tôi sẽ nấu bữa tối.)

Vị trí giữa câu

Cấu trúc:

Either + Noun/ Pronoun + or + Noun/ Pronoun

Either…or… cũng có thể xuất hiện ở giữa câu, kết nối hai danh từ hoặc đại từ, không làm thay đổi cấu trúc câu.

Ví dụ:

I’ll take either coffee or tea.

(Tôi sẽ uống cà phê hoặc trà.)

We don’t have enough time. We can either have lunch or have a shower.

(Chúng ta không có đủ thời gian. Chúng ta có thể ăn trưa hoặc đi tắm.)

Vị trí giữa câu either neither

Ví dụ either nằm ở vị trí giữa câu

Lưu ý khi sử dụng

 • Khi sử dụng Either…or… để nối hai đối tượng, lựa chọn động từ phù hợp là rất quan trọng. Lựa chọn này có thể ảnh hưởng đến sự chính xác của câu.
 • Nếu hai lựa chọn được đề cập đều là số ít, động từ nên ở dạng số ít. Nếu một trong hai lựa chọn là số nhiều, động từ nên ở dạng số nhiều để phù hợp với danh từ gần nó nhất.

Sử dụng either trong câu trả lời ngắn

Trong tiếng Anh, either thường xuất hiện ở cuối câu phủ định trong các câu trả lời ngắn, để thể hiện sự đồng ý với phủ định mà người nói trước đưa ra. Đây là cách sử dụng phổ biến trong giao tiếp hàng ngày, mang tính ứng biến và tiện lợi.

Cấu trúc:

I wasn’t [verb] either.
(Tôi cũng không [động từ].)

Ví dụ 1:

A: He didn’t call me. (Anh ấy không gọi cho tôi)

B: He didn’t call me either. (Anh ấy cũng không gọi cho tôi.)

Ví dụ 2:

A: I wasn’t happy about the results. (Tôi không vui về kết quả.)

B: I wasn’t either. (Tôi cũng vậy.)

Hướng dẫn cách sử dụng neither

Neither là một công cụ ngữ pháp quan trọng được sử dụng để biểu thị sự phủ định kép. Nó có thể dùng như một từ xác định trước danh từ số ít, hoặc phối hợp với of để đứng trước danh từ số nhiều.

Hướng dẫn cách sử dụng neither

Tổng hợp các cấu trúc Neither

Cấu trúc: Neither + singular noun

Cấu trúc:

Neither + singular noun (danh từ số ít)

Khi neither được sử dụng như một từ xác định trước danh từ số ít, nó thể hiện rằng không có lựa chọn nào, trong hai lựa chọn được đề cập, là đúng hoặc được chọn.

Ví dụ:

Neither option is feasible.

(Không lựa chọn nào khả thi.)

Neither team wanted to lose.

(Không đội nào muốn thua.)

Cấu trúc: Neither of + determiner + plural nouns

Cấu trúc:

Neither of + determiner + plural nouns

Khi sử dụng neither of trước các từ xác định và danh từ số nhiều, cấu trúc này được dùng để thể hiện sự phủ định đối với mỗi cá nhân trong một nhóm.

Ví dụ:

Neither of these keys works.

(Không chìa khóa nào trong số này hoạt động.)

Neither of the parents understood what the baby was trying to say.

(Cả hai bậc phụ huynh đều không hiểu đứa trẻ đang cố gắng nói gì.)

Cấu trúc: Neither of + Object pronoun

Cấu trúc:

Neither of + Object pronoun

Cấu trúc Neither of + object pronoun là một công cụ ngữ pháp hiệu quả trong tiếng Anh để thể hiện sự phủ định đối với mỗi cá nhân trong một nhóm nhỏ. Điều quan trọng cần lưu ý là động từ đi kèm với cấu trúc này thường ở dạng số ít, vì nó ám chỉ mỗi cá nhân riêng lẻ trong nhóm.

Neither of nên được kết hợp với các đại từ tân ngữ như you , us , và them , tạo thành cấu trúc ngữ pháp để phủ định cả hai người hoặc vật được nhắc đến.

Ví dụ:

Neither of us is ready.

(Chúng tôi đều chưa sẵn sàng.)

Neither of them is married.

(Không ai trong số họ đã kết hôn.)

Cấu trúc either neither: Neither of + Object pronoun

Ví dụ Neither of + Object pronoun

Lưu ý động từ đi kèm: Đối với cấu trúc Neither of + object pronoun , động từ thường ở dạng số ít.

Cấu trúc: Neither…nor…

Cấu trúc:

Neither…nor…

Cấu trúc Neither…nor… là một công cụ ngữ pháp quan trọng, dùng để kết nối hai hay nhiều lựa chọn trong một câu phủ định. Nó giống như cách either…or… dùng trong câu khẳng định nhưng dùng để phủ nhận cả hai lựa chọn.

Neither…nor… thường được sử dụng để chỉ rằng không lựa chọn nào trong số các lựa chọn được nêu là đúng hay mong muốn. Khi sử dụng cấu trúc này, động từ thường đi theo số ít nếu hai danh từ là số ít. Tuy nhiên, nếu danh từ thứ hai là số nhiều, động từ cũng có thể chia ở dạng số nhiều.

Ví dụ:

Neither John nor Jennie likes doing the dishes.

(Cả John lẫn Jennie đều không thích rửa bát.)

Neither the manager nor the employees are happy about the new work schedule.

(Cả quản lý lẫn nhân viên đều không hài lòng về lịch làm việc mới.)

Cấu trúc either neither: Neither…nor…

Ví dụ Neither…nor…

Vị trí đầu câu

Cấu trúc:

Neither + Noun 1 + nor + Noun 2 + V

Khi Neither…nor… đứng đầu câu, nó thường kết nối hai danh từ hoặc đại từ, và động từ chia theo danh từ hoặc đại từ thứ hai nếu có sự khác biệt về số lượng.

Ví dụ:

Neither cat nor dogs are allowed here.

(Cả mèo lẫn chó đều không được phép ở đây.)

Neither John nor his friends are going to the party tonight.

(Cả John và các bạn của cậu ấy đều không đến buổi tiệc tối nay.)

Vị trí giữa câu

Cấu trúc:

Neither + Noun/ Pronoun + nor + Noun/ Pronoun

Khi Neither…nor… nằm ở giữa câu, cấu trúc này thường được dùng để nối hai danh từ hoặc đại từ, giúp câu văn trở nên gọn gàng và rõ ràng hơn.

Ví dụ:

She prefers neither tea nor coffee.

(Cô ấy không thích cả trà lẫn cà phê.)

My friends like neither badminton nor baseball.

(Bạn bè của tôi không thích cả cầu lông lẫn bóng chày.)

Cấu trúc either neither ở vị trí giữa câu trong tiếng Anh

Ví dụ neither nằm ở vị trí giữa câu

Lưu ý:

 • Chia động từ: Luôn chú ý đến chủ ngữ sau nor để chia động từ cho phù hợp, đặc biệt khi chủ ngữ thứ hai khác số với chủ ngữ đầu.
 • Phủ định kép: Tránh sử dụng phủ định kép khi đã dùng neither…nor… vì nó đã có sẵn ý nghĩa phủ định.

Sử dụng neither trong câu trả lời ngắn

Neither còn được sử dụng để đồng ý với một câu phủ định mà người khác vừa nêu ra, thường xuất hiện trong câu trả lời ngắn, nhất là trong giao tiếp hàng ngày.

Cấu trúc:

Neither + trợ động từ + chủ ngữ

Khi đồng ý với một phát biểu phủ định, bạn có thể dùng cấu trúc trên. Cấu trúc này giúp nhấn mạnh rằng bạn cũng có cùng kinh nghiệm hoặc ý kiến với người nói.

Ví dụ 1:

Neither do I. (Tôi cũng vậy.)

Ví dụ 2:

A: I have never been to Switzerland. (Tôi chưa bao giờ đến Thụy Sĩ.)

B: Neither have I. (Tôi cũng chưa.)

Lưu ý về cấu trúc phản hồi ngắn: Khi dùng Neither trong câu trả lời, cần chú ý sử dụng trợ động từ phù hợp với thì của động từ trong câu nói trước để đảm bảo ngữ pháp chính xác.

Cấu trúc neither dùng trong câu đảo ngữ

Câu đảo ngữ với neither…nor… là một phương pháp hiệu quả để nhấn mạnh sự phủ định trong tiếng Anh, đặc biệt trong bối cảnh hàn lâm và chính thức. Cấu trúc này không chỉ giúp làm rõ rằng người nói đồng ý với một phủ định đã được nêu mà còn tăng cường tính nhấn mạnh cho câu nói.

Cấu trúc dùng trong câu đảo ngữ

Hướng dẫn sử dụng cấu trúc Neither trong câu đảo ngữ

Cấu trúc khi đồng ý với một phát biểu phủ định:

S­1 + V ­(phủ định) + neither/ nor + trợ động từ (khẳng định) + S2

Ví dụ:

They don’t eat meat, and neither do I.

(Họ không ăn thịt, và tôi cũng vậy.)

Cấu trúc khi liệt kê các khả năng không xảy ra:

Neither + trợ động từ + S + V1 (khẳng định) + nor + V2 (khẳng định)

Ví dụ:

Neither can she sing nor play any musical instruments.

(Cô ấy không biết hát cũng không biết chơi bất kỳ nhạc cụ nào.)

Phân biệt cấu trúc either neither

Hướng dẫn phân biệt

Phân biệt cấu trúc câu either và neither

Cấu trúc either…or Cấu trúc neither…nor
Công thức – Neither + danh từ 1 + nor + danh từ 2 + V

– Neither + danh từ/ đại từ 1 + nor + danh từ/ đại từ 2

– Either + danh từ 1 + or + danh từ 2 + V

– Either + danh từ/ đại từ 1 + or + danh từ/ đại từ 1

Ý nghĩa Hoặc… hoặc Không… cũng không
Cách sử dụng Diễn tả sự lựa chọn, một trong hai thứ được chọn. Phủ định cả hai lựa chọn, không cái này cũng không cái kia.
Ví dụ Either my mother or my father will join us.

(Mẹ tôi hoặc bố tôi sẽ tham gia cùng chúng tôi.)

Neither John nor his friends are going to the party tonight.

(Cả John và các bạn của cậu ấy đều không đến bữa tiệc tối nay.)

Lưu ý:

 • Đối với either , động từ chia theo danh từ gần nó nhất nếu danh từ có số nhiều và số ít khác nhau.
 • Đối với neither , động từ chia theo danh từ thứ hai nếu có sự khác biệt về số nhiều/số ít giữa hai danh từ.
Ví dụ phân biệt

Ví dụ phân biệt cấu trúc either neither

Một vài lưu ý khi sử dụng cấu trúc either neither

Trong tiếng Anh, việc sử dụng các cấu trúc either…or và neither…nor cần tuân thủ một số nguyên tắc ngữ pháp nhất định để đảm bảo rằng câu văn không chỉ chính xác về mặt ngữ pháp mà còn rõ ràng và thuyết phục. Dưới đây là hướng dẫn cách chuyển đổi giữa hai cấu trúc này và một số lưu ý quan trọng khi sử dụng chúng.

Chuyển đổi giữa neither … nor và either … or

Cấu trúc neither… nor có thể được chuyển đổi sang cấu trúc either… or bằng công thức như sau:

Neither…nor… = Not either…or…

Lưu ý: Khi either đứng ở vị trí cuối câu, sau trợ động từ và ở dạng phủ định. Neither đứng sau từ nối 2 vế câu (thường là từ and), sau đó đến trợ động từ, động từ chính.

Ví dụ 1:

John doesn’t study there, and neither does Anne.

(John không học ở đó, và Anne cũng vậy.)

→ John doesn’t study there, and Anne doesn’t either.

(John không học ở đó, và Anne cũng không.)

Ví dụ 2:

Tom doesn’t want to wake John up, and Lisa doesn’t either.

(Tom không muốn đánh thức John, và Lisa cũng không.)

→ Tom doesn’t want to wake John up, and neither does Lisa.

(Tom không muốn đánh thức John, và Lisa cũng vậy.)

Trong câu có sử dụng neither thì trợ động từ nằm sau neither không được sử dụng ở dạng phủ định (không dùng not), vì bản thân neither đã mang ý nghĩa phủ định rồi.

Ví dụ:

Neither Linda nor her friend wasn’t going to the library yesterday. (SAI)

→ Neither Linda nor her friend was going to the library yesterday. (ĐÚNG)

(Cả Linda và các bạn của cô ấy đều không đến thư viện vào hôm qua.)

Lưu ý khi chuyển đổi giữa either neither

Lưu ý khi dùng neither … nor

Khi neither và either đứng một mình

Trong tiếng Anh, neither và either không chỉ được sử dụng trong các cấu trúc kết hợp như neither…nor và either…or mà còn có thể đứng một mình, mang những ý nghĩa tương tự nhưng trong một bối cảnh ngữ pháp khác.

Trường hợp either đứng một mình

Either khi đứng một mình thường mang ý nghĩa khẳng định, chỉ một trong các lựa chọn được đưa ra. Nó thường được sử dụng để thể hiện sự linh động trong việc chọn lựa một người hoặc một sự vật từ một nhóm nhỏ.

Ví dụ:

You can take either.

(Bạn có thể lấy cái nào.)

Either color looks good on you.

(Màu nào cũng hợp với bạn.)

Trường hợp neither đứng một mình

Neither khi đứng một mình vẫn giữ nguyên tính phủ định và thường được dùng để thể hiện sự từ chối hoặc bác bỏ cả hai lựa chọn, người, hoặc sự vật được đề cập đến. Danh từ hoặc đại từ theo sau neither thường ở dạng số ít và động từ trong câu cũng được chia theo chủ ngữ.

Ví dụ:

Neither option works.

(Không lựa chọn nào phù hợp.)

Neither of my brothers knows how to fix this.

(Cả hai anh trai của tôi đều không biết sửa chữa điều này.)

Trường hợp either neither đứng một mình

Ví dụ cho trường hợp neither đứng một mình

Một số lưu ý khác

 • Phân biệt với None: Khi nói về hai người hoặc hai vật với ý nghĩa phủ định, neither thường được sử dụng thay vì none , nhất là khi chỉ có hai lựa chọn.
 • Sử dụng Neither of them và None of them: Neither of them được ưu tiên sử dụng cho hai người hoặc hai vật, trong khi None of them có thể áp dụng cho ba người hoặc hơn.
 • Cấu trúc Either…or và Neither…nor: Động từ theo sau cấu trúc này phải chia theo chủ ngữ gần nó nhất. Nếu chủ ngữ cuối là số ít, động từ cũng là số ít; nếu chủ ngữ cuối là số nhiều, động từ phải là số nhiều.
 • Đồng ý với câu phủ định: Sử dụng neither do I , I don’t either , hoặc me neither để bày tỏ sự đồng ý với một câu phủ định, không sử dụng Me too hoặc So do I trong trường hợp này.

Bài tập về cấu trúc either neither (có đáp án chi tiết)

Hãy cùng thử sức với bài tập mới để luyện tập sử dụng hai cấu trúc either…or và neither…nor trong các tình huống khác nhau, từ đó giúp bạn luyện IELTS hiệu quả hơn.

Bài tập về cấu trúc either neither (có đáp án chi tiết)

Bài tập vận dụng

Bài tập 1: Điền either, or, neither, nor, vào chỗ trống

Điền từ phù hợp ( either, or, neither, nor ) vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau đây một cách chính xác.

1. ________ Sam ________ Tom likes going to the dentist.

2. You can call her ________ today ________ tomorrow, she’ll be available.

3. ________ of the solutions seems to work for this math problem.

4. I like ________ chocolate ________ vanilla ice cream.

5. ________ of the dresses fit me; they are too small.

6. ________ we go now ________ we miss the bus.

7. She has visited ________ Greece ________ Italy on her last vacation.

8. ________ of my parents has ever been to Africa.

9. You can either play outside ________ read a book inside.

10. ________ Anna ________ her sister was interested in the offer.

Đáp án bài tập cấu trúc either neither:

1. Neither Sam nor Tom likes going to the dentist.

2. You can call her either today or tomorrow, she’ll be available.

3. Neither of the solutions seems to work for this math problem.

4. I like either chocolate or vanilla ice cream.

5. Neither of the dresses fit me; they are too small.

6. Either we go now or we miss the bus.

7. She has visited either Greece or Italy on her last vacation.

8. Neither of my parents has ever been to Africa.

9. You can either play outside or read a book inside.

10. Neither Anna nor her sister was interested in the offer.

Bài tập 2: Viết lại câu sử dụng cấu trúc neither nor và either or

1. Tom and Harry didn’t attend the meeting. (neither…nor)

2. You can join us for dinner or meet us afterwards. (either…or)

3. The manager and her assistant were not available to speak. (neither…nor)

4. It was a mistake or a deliberate action. (either…or)

5. He does not drink or smoke. (neither…nor)

6. The teacher and the students were not ready for the lesson. (neither…nor)

7. We can watch a movie at home or go out for a walk. (either…or)

8. She does not like skiing or snowboarding. (neither…nor)

9. I will buy the blue shirt or the green one. (either…or)

10. The wind and the rain could not stop them. (neither…nor)

11. Is it a serious proposal or just a suggestion? (either…or)

12. I am not interested in going out or staying at home. (neither…nor)

13. She can start the project next week or the week after. (either…or)

14. My brother and my sister have not been to Europe. (neither…nor)

15. He does not play the violin or the piano. (neither…nor)

Đáp án bài tập cấu trúc either neither:

1. Neither Tom nor Harry attended the meeting.

2. You can either join us for dinner or meet us afterwards.

3. Neither the manager nor her assistant was available to speak.

4. It was either a mistake or a deliberate action.

5. He neither drinks nor smokes.

6. Neither the teacher nor the students were ready for the lesson.

7. We can either watch a movie at home or go out for a walk.

8. She likes neither skiing nor snowboarding.

9. I will buy either the blue shirt or the green one.

10. Neither the wind nor the rain could stop them.

11. Is it either a serious proposal or just a suggestion?

12. I am interested in neither going out nor staying at home.

13. She can start the project either next week or the week after.

14. Neither my brother nor my sister has been to Europe.

15. He plays neither the violin nor the piano.

Việc sử dụng chính xác và hiệu quả các cấu trúc either neither trong tiếng Anh không chỉ giúp bạn truyền đạt ý định một cách rõ ràng mà còn là một kỹ năng thiết yếu để thành công trong các kỳ thi IELTS. Từ việc hiểu biết sâu sắc các quy tắc ngữ pháp đến khả năng áp dụng linh hoạt trong giao tiếp, mỗi chi tiết nhỏ đều có thể làm tăng điểm số của bạn đáng kể. Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ thêm để ôn thi IELTS hiệu quả hoặc muốn nâng cao khả năng tiếng Anh của mình, đừng ngần ngại đăng ký ngay khóa học tại Mc IELTS. Chúng tôi chuyên cung cấp các lớp học IELTS học thuật, do các giảng viên là những cựu giám khảo chấm thi giàu kinh nghiệm, nhằm mục tiêu giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất. LIÊN HỆ NGAY với Mc IELTS để khám phá thêm thông tin về các khóa học và bắt đầu hành trình chinh phục điểm số IELTS của bạn!

ĐĂNG KÝ NGAY khóa học IELTS tại Trung tâm Anh ngữ Mc IELTS

ĐĂNG KÝ NGAY khóa học IELTS tại Trung tâm Anh ngữ Mc IELTS

Tin tức liên quan
Leisure Time IELTS Speaking

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào để tạo ấn tượng mạnh mẽ với giám khảo trong phần thi chủ đề Leisure Time IELTS Speaking? Đây không chỉ là cơ hội để bạn chia sẻ về sở thích và cách bạn tận hưởng thời gian rảnh rỗi, mà còn là dịp để thể […]

Tác giả: Mc IELTS

Money IELTS Speaking

“Tiền bạc” được xem là chủ đề hấp dẫn và đa chiều trong bài thi IELTS Speaking. Bởi topic này đòi hỏi bạn phải thể hiện sự hiểu biết sâu rộng và khả năng diễn đạt linh hoạt về việc quản lý tài chính cá nhân và sự tác động của đồng tiền trong xã […]

Tác giả: Mc IELTS

Cấu trúc Before

Before là một từ đa chức năng có thể được sử dụng như giới từ, liên từ và trạng từ. Mỗi vai trò của Before mang đến những cách dùng và ý nghĩa khác nhau, giúp câu văn trở nên phong phú và chính xác hơn. Do đó, việc hiểu rõ cấu trúc, công thức […]

Tác giả: Mc IELTS

IELTS Name

Chủ đề IELTS Name trong phần thi Speaking Part 1 sẽ là cơ hội để bạn giới thiệu bản thân và giúp bạn tạo ấn tượng đầu tiên với giám khảo. Do đó, một câu trả lời tự nhiên, mạch lạc và sử dụng từ vựng chính xác có thể giúp bạn ghi điểm ngay […]

Tác giả: Mc IELTS

Technology IELTS Speaking

Công nghệ đang thay đổi nhanh chóng cuộc sống của chúng ta và không ngạc nhiên khi chủ đề Technology trở thành một phần quan trọng trong bài thi IELTS Speaking. Để giúp bạn tự tin và nổi bật trong kỳ thi, bài viết này của Mc IELTS sẽ tổng hợp từ vựng quan trọng […]

Tác giả: Mc IELTS

Topic Environment Speaking

Topic Environment Speaking IELTS không chỉ là cơ hội để bạn thể hiện kiến thức về môi trường, mà còn là dịp để bạn chứng tỏ khả năng sử dụng tiếng Anh học thuật một cách lưu loát và chính xác. Bài viết này của Mc IELTS sẽ cung cấp cho bạn những bài mẫu […]

Tác giả: Mc IELTS

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu

  0906897772