Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns): Phân loại, cách sử dụng

Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns) là một phần ngữ pháp rất quan trọng trong tiếng Anh, giúp chúng ta thể hiện sự sở hữu một cách hiệu quả cũng như giúp việc trình bày ngắn gọn hơn. Qua bài viết này, Mc IELTS sẽ cùng bạn khám phá cách phân loại và sử dụng đại từ sở hữu cùng với những lưu ý quan trọng nhằm tránh những sai lầm phổ biến. Từ những cấu trúc cơ bản đến nâng cao trong giao tiếp, Mc IELTS sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện và sâu sắc, từ đó giúp bạn nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh một cách chính xác, nâng cao số điểm đạt được trong các kì thi học thuật như IELTS.

Key Takeaway
  • Phân loại đại từ sở hữu: Possessive Pronouns trong tiếng Anh được quy đổi từ đại từ nhân xưng.
  • Vị trí trong câu: Possessive Pronouns có thể xuất hiện ở vị trí chủ ngữ, tân ngữ hoặc sau giới từ trong câu, tùy thuộc vào chức năng ngữ pháp mà chúng đảm nhận.
  • Cách sử dụng đại từ sở hữu: Possessive Pronouns thay thế cho danh từ và tính từ sở hữu để tránh lặp từ và làm câu trở nên gọn gàng, mạch lạc hơn.
  • Phân biệt đại từ sở hữu và tính từ sở hữu: Possessive Pronouns đóng vai trò như danh từ và không đi kèm với danh từ khác, tính từ sở hữu luôn đi kèm với danh từ mà nó bổ nghĩa.
Tìm hiểu về đại từ, danh từ sở hữu trong tiếng Anh

Tìm hiểu về Possessive Pronouns

Tìm hiểu Đại từ sở hữu là gì? (Possessive Pronouns)

Đại từ sở hữu trong tiếng Anh được sử dụng để thể hiện sự sở hữu mà không cần nhắc lại danh từ đã được đề cập. Từ đó, Possessive Pronouns sẽ giúp làm cho câu ngắn gọn và tránh sự lặp đi lặp lại không cần thiết. Bên cạnh đó, mỗi Possessive Pronouns sẽ tương ứng với một đại từ nhân xưng và bao hàm một mối quan hệ sở hữu cụ thể.

Đại từ sở hữu bao gồm mine hers his ours

Ví dụ về Possessive Pronouns

Ví dụ:

This project source is mine.

(Mã nguồn dự án này là của tôi.)

The choice is yours.

(Lựa chọn là của bạn.)

Phân loại những đại từ sở hữu trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, chúng ta có 7 Possessive Pronouns với cách quy đổi từ đại từ nhân xưng sang được mô tả chi tiết qua bảng dưới đây:

Đại từ nhân xưng chủ ngữ Đại từ sở hữu Ví dụ
I mine This card is mine, not hers.

(Thẻ đó là của tôi, không phải của cô ấy.)

you (singular/plural) yours Is this wallet yours?

(Chiếc ví đó là của bạn phải không?)

he his That key is his.

(Chìa khóa đó là của anh ấy.)

she hers The choice is hers.

(Sự lựa chọn là của cô ấy.)

it its Each company has its own way of solving problems.

(Mỗi công ty có cách giải quyết vấn đề riêng.)

we ours The house at the corner is ours, it has a red door.

(Căn nhà ở góc đó là của chúng tôi, nó có một cái cửa màu đỏ.)

they theirs The computer on the left is theirs.

(Cái máy tính ở bên trái là của họ.)

Phân loại những đại từ sở hữu tiếng Anh

Bảng quy đổi Đại từ nhân xưng, Đại từ tân ngữ, Tính từ sở hữu, Đại từ sở hữu

Vị trí của possessive pronouns trong câu

Đại từ sở hữu có nhiều vị trí đứng trong câu với từng vai trò cụ thể. Kèm theo vai trò Possessive Pronouns trong câu các từ đứng trước và sau đại từ sở hữu là gì cũng bị phụ thuộc. Tìm hiểu ngay cách dùng của Possessive Pronouns ở phần thông tin dưới đây nhé:

Cách dùng đại từ sở hữu trong câu

Cách dùng của Possessive Pronouns

1. Vai trò chủ ngữ

Ví dụ:

Mine is the house with a blue door.

(Căn nhà với cửa màu xanh là của tôi.)

2. Vai trò tân ngữ

Ví dụ:

After considering all ideas, I like yours most.

(Sau khi xem xét toàn bộ ý tưởng, tôi thích của bạn nhất.)

3. Sau giới từ

Ví dụ:

This gift is for her, and that one is for him.

(Món quà này là cho cô ấy, còn cái kia là cho anh ấy.)

Cách sử dụng đại từ sở hữu là gì?

Cách sử dụng đại từ sở hữu của it, she, he,... là gì?

Hướng dẫn sử dụng Possessive Pronouns

1. Thay thế cho danh từ: Possessive Pronouns có thể thay thế trực tiếp cho cụm từ bao gồm một tính từ sở hữu và một danh từ, giúp câu không bị lặp lại cùng một thông tin.

Ví dụ:

John has a new bicycle. Mine is old.

(John có một chiếc xe đạp mới. Của tôi thì cũ.)

2. Sử dụng trong các lá thư: Possessive Pronouns còn có vai trò quan trọng trong các bức thư, đặc biệt là trong các câu kết luận.

Ví dụ:

Yours truly: thành thật

(khi đã biết tên người nhận)

Yours faithfully: thành thật

(khi không biết tên người nhận)

3. Nhấn mạnh sự sở hữu: Possessive Pronouns nhấn mạnh sự sở hữu một cách rõ ràng hơn so với chỉ dùng tính từ sở hữu.

Ví dụ:

The final decision is his.

(Quyết định cuối cùng là của anh ấy.)

4. Tránh lặp từ: Một trong những ứng dụng thường thấy nhất của Possessive Pronouns là giảm thiểu sự lặp lại không cần thiết trong câu.

Ví dụ:

Her dress is white; mine is black.

(Đầm của cô ấy màu trắng, của tôi thì màu đen.)

Phân biệt đại từ sở hữu và tính từ sở hữu trong tiếng Anh

Đại từ sở hữu Tính từ sở hữu
Cách sử dụng Đứng một mình, thay thế cho cả tính từ sở hữu lẫn danh từ Luôn đi cùng với danh từ, chỉ ra đối tượng cụ thể của sự sở hữu
Ví dụ This new room is hers.

(Căn phòng mới này là của cô ấy.)

This is her new room.

(Đây là căn phòng mới của cô ấy.)

Phân biệt Possessive Pronouns và Possessive Adjectives

Phân biệt Possessive Pronouns và Possessive Adjectives trong tiếng Anh

Lưu ý khi sử dụng đại từ sở hữu là gì?

Khi sử dụng Possessive Pronouns trong tiếng Anh, cần lưu ý một số điểm quan trọng để tránh những sai sót không đáng có:

Lưu ý

Những lưu ý khi sử dụng đại từ sở hữu

1. Không đứng trước danh từ: Đại từ sở hữu không bao giờ đứng trước danh từ. Chúng thường được dùng để thay thế cho cụm danh từ để tránh lặp lại từ đã nhắc đến.

Ví dụ:

I like your book and his book too. (SAI)

I like your book and his too. (ĐÚNG)

(Tôi thích sách của bạn và cũng thích sách của anh ấy.)

2. Phân biệt ‘his’ và ‘its’: Cả ‘his’ và ‘its’ đều dùng như đại từ sở hữu và tính từ sở hữu, nhưng ‘its’ thường gây nhầm lẫn vì không có dạng rõ ràng khi phát âm. Đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ ngữ cảnh để sử dụng chính xác.

Ví dụ:

The cat licked its paws after the meal.

(its dùng như tính từ sở hữu)

This small notebook is his.

(his dùng như đại từ sở hữu)

Bài tập vận dụng đại từ sở hữu

Bài tập đại từ sở hữu

Bài tập về đại từ sở hữu

Bài 1: Điền vào chỗ trống từ loại thích hợp

1. This notebook is (you) __________.

2. The umbrella is (I) __________.

3. That garden belongs to (we) __________.

4. Your daughter is playing with (she) __________.

5. Phong and Mai have moved to a new house. That garage is (they) __________.

6. This scarf is (he) __________.

7. This is their idea, that is (we) __________.

8. There are flowers in our park. The bench near the fountain is (they) __________.

9. This book belongs to (we) __________.

10. This was not your decision. It was (I) __________.

Bài 2: Lựa chọn đáp án đúng với câu đã cho sẵn

1. This is _____ (my / I) book and that is (your / yours).

2. Math is _____ (mine / my) favorite subject.

3. _____ (My / Mine) sister is older than _____ (her / hers).

4. We have just purchased a house at the corner. That house belongs to _____ (us / ours).

5. Linh’s notebook is green. _____ (Her / Hers) notebooks are red.

6. I met my friends last weekend. The bike is _____ (their / theirs / them).

7. They wear (their / theirs) _____ hats for style but we use (our / ours) _____ hats for sun protection.

8. He gave me (his / hers) _____ laptop because (mine / my) _____ was stolen.

9. They are colleagues of (I / his / mine) _____ but they didn’t visit me when I was ill.

10. I feel comfortable in _____ (my / mine) house but in (their / theirs / them) _____, I feel awkward.

Bài 3: Lựa chọn đáp án đúng phù hợp với câu cho sẵn dưới đây

1. Those shoes are _______. A. You
B. Yours
C. Your
2. I love ______ grandparents. A. Mine
B. My
C. Me
3. _____ pets are friendly and playful. A. Their
B. They
C. They’re
4. These pencils aren’t ______. A. Our
B. Ours
C. We
5. That phone is _____. A. Mine
B. My
C. Me

Đáp án bài 1

1. Yours 6. His
2. Mine 7. Ours
3. Ours 8. Theirs
4. Hers 9. Ours
5. Theirs 10. Mine

Đáp án bài 2

1. My / Yours 6. Theirs
2. My 7. Their / Our
3. My / Hers 8. His / Mine
4. Ours 9. Mine
5. Her 10. My / Theirs

Đáp án bài 3

1. B (Yours) 4. B (Ours)
2. B (My) 5. A (Mine)
3. A (Their)

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng đại từ sở hữu trong tiếng Anh. Những kiến thức này sẽ là nền tảng vững chắc cho bạn, không chỉ trong các kỳ thi như IELTS mà còn trong cả giao tiếp hàng ngày. Nếu bạn muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi tiếng Anh, hãy LIÊN HỆ NGAY với Mc IELTS để khám phá thêm nhiều tài liệu hữu ích và các khóa học IELTS chất lượng đến từ các cựu giám khảo chấm thi. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng bạn trên chặng đường chinh phục tiếng Anh!

Mc IELTS - Học IELTS cùng cựu giám khảo chấm thi IELTS

Mc IELTS – Học IELTS cùng cựu giám khảo chấm thi IELTS

Tin tức liên quan
IELTS culture

Topic Speaking IELTS Culture không chỉ là chủ đề kiểm tra kỹ năng sử dụng tiếng Anh, mà còn yêu cầu bạn thể hiện sự hiểu biết về các nền văn hóa đa dạng. Đây là cơ hội để bạn chia sẻ những câu chuyện độc đáo và quan điểm cá nhân sâu sắc về […]

Tác giả: Mc IELTS

IELTS Speaking Animals

Bạn có biết rằng chủ đề Animals trong IELTS Speaking có thể gợi mở những câu chuyện thú vị và cũng là cơ hội thể hiện sự hiểu biết của bạn về thế giới động vật? Chủ đề này mở ra nhiều khía cạnh đa dạng để bạn khám phá, chẳng hạn như việc mô […]

Tác giả: Mc IELTS

Relationship IELTS Speaking Part 1, 2, 3

Bạn đã bao giờ nghĩ rằng những mối quan hệ xung quanh mình có thể trở thành chủ đề thú vị trong bài thi IELTS Speaking? Từ những câu chuyện về gia đình, bạn bè cho đến những góc nhìn sâu sắc về tình yêu và các mối quan hệ xã hội, chủ đề này […]

Tác giả: Mc IELTS

Small Business IELTS Speaking

Khi tham gia kỳ thi IELTS Speaking và gặp phải chủ đề Small Business, bạn sẽ có cơ hội để chia sẻ những câu chuyện thú vị về những người khởi nghiệp, những thách thức và thành công của họ. Bài viết này của Mc IELTS sẽ cung cấp cho bạn những bài mẫu chỉn […]

Tác giả: Mc IELTS

IELTS Speaking Plants

Trong bài thi IELTS Speaking, chủ đề Plants không chỉ nói về vấn đề xoay quanh cây cối, mà còn là cơ hội để bạn tìm hiểu về thiên nhiên, thể hiện kiến thức và khả năng diễn đạt của mình. Bài viết này của Mc IELTS sẽ cung cấp cho bạn những câu trả […]

Tác giả: Mc IELTS

IELTS Topic Advice

Hiện nay, chủ đề Speaking IELTS Topic Advice thường xuất hiện và đòi hỏi thí sinh phải có kỹ năng trả lời mạch lạc, thuyết phục. Dp đó, đây vừa là cơ hội để bạn thể hiện khả năng tiếng Anh, vừa là dịp để bạn chia sẻ những kinh nghiệm và góc nhìn cá nhân […]

Tác giả: Mc IELTS

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu

    0906897772