(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

IELTS Computer Writing Task 2 12/04/2023

 

Dưới đây là một đề IELTS Writing Task 2 chủ đề Old People cũng thường hay xuất hiện. Bài viết dưới đây đã được thầy Gary, cựu giám khảo chấm 8.0.

Some people believe that governments should take care of old people and provide financial support after they retire. Others say individuals should save during their working years to fund their own retirement.

What is your opinion?

Chấm bởi thầy Gary, cựu giám khảo

Band 8.0

TR 8, CC 8, LR 8, GRA 9

 

The question of who should assume responsibility for the financial aid of senior citizens has long been a debatable topic. While some argue that it is the government’s duty, others advocate that older adults should be accountable for their retirement. I think both governments and individuals have a role to play in financially supporting retirees.

 

On the one hand, governments should provide financial assistance for older people because they are unable to support themselves. The intervention includes pension schemes, healthcare benefits, and other social welfare programs, helping people have a comfortable and dignified life later. For instance, in developed countries, governments provide a monthly pension to all retirees, regardless of their previous income level, to meet their basic needs.

 

On the other hand, individuals should also be in charge of their own post-employment savings. While the authorities can offer some fiscal backing, it cannot be solely relied upon to provide financial security during retirement. Thus, aged people are better off saving and investing in retirement funds early in their working life. Doing so can help them be proactive when facing uncertainties in their later life. Governments also benefit from that decision and have a more abundant budget for other priorities.

 

In conclusion, I firmly believe that both governments and individuals should shoulder responsibility for the monetary assistance of older people. Governments should only provide social welfare programs to ensure a basic standard of living for the elderly, while individuals should also make economic plans to secure their own retirement funds. That approach not only assists old citizens to have a more prosperous future but also lightens governments’ load on the financial burden.

 

(272 words)

 

assume responsibility ~ ~ shoulder responsibility take responsibility

be accountable for ~ be in charge of: chịu trách nhiệm

financial aid ~ financial assistance ~ financial support ~ fiscal backing ~ monetary assistance: hỗ trợ tài chính

senior citizens ~ older adults ~ aged people ~ elderly ~ old people: người lớn tuổi

retiree (n) người nghỉ hưu

be proactive (a) chủ động làm gì

uncertainty (n) điều không chắc chắn

prosperous future: tương lai thịnh vượng, thành công

lighten someone’s load/burden: giúp ai đó giảm bớt gánh nặng

 

 

Cách sử dụng idioms ảnh hưởng điểm IELTS Writing như thế nào?

Muốn đạt 9.0 C&C, hãy hạn chế làm điều này

Có thể bạn quan tâm
TĂNG TỪ 7.5 LÊN 8.5 ĐỀ THI THẬT IELTS WRITING TASK 2 20/04/2023
TĂNG TỪ 7.5 LÊN 8.5 ĐỀ THI THẬT IELTS WRITING TASK 2 20/04/2023

𝐓𝐀̆𝐍𝐆 𝐓𝐔̛̀ 𝟕.𝟓 𝐋𝐄̂𝐍 𝟖.𝟓 𝐖𝐑𝐈𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐒𝐊 𝟐 𝐂𝐇𝐔̉ Đ𝐄̂̀ 𝐂𝐑𝐈𝐌𝐄 𝐵𝑎̀𝑖 𝑠𝑢̛̉𝑎 đ𝑒̂̀ 𝑡ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 20/04/2023 - 𝑐ℎ𝑎̂́𝑚 𝑠𝑢̛̉𝑎 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑐𝑢̛̣𝑢 𝑔𝑖𝑎́𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝐒𝐨𝐦𝐞 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤 𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭 𝐨𝐟 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐦𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐩𝐨𝐯𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐬. 𝐎𝐭𝐡𝐞𝐫𝐬 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐚𝐫𝐞...

IELTS Computer Writing Task 1 10/04/2023 (Band 9.0)
IELTS Computer Writing Task 1 10/04/2023 (Band 9.0)

VIẾT 3 LẦN ĐỂ CẢI THIỆN IELTS WRITING TASK 1 TỪ 7.0 LÊN 9.0  Bài sửa đề thi thật IELTS Writing 10/04/2023 - chấm bởi cựu giám khảo Lâu lâu cũng có 1 đề Map tương đối khoai, Mc IELTS xin phép up bài viết của 1 học viên. Điều đặc biệt là bạn này đã viết…tận 3 lần để xem...

Đề thi Computer IELTS Writing Task 2 02/04/2023
Đề thi Computer IELTS Writing Task 2 02/04/2023

  IELTS Writing Task 2 02/04/2023   Dưới đây là một đề IELTS Writing Task 2 chủ đề Building cũng thường hay xuất hiện. Bài viết dưới đây đã được thầy Gary, cựu giám khảo chấm 8.0. Money should be spent on creating new public buildings such as museums or town...

    Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn

    * Chúng tôi tôn trọng thông tin cá nhân của bạn. Vì vậy, sẽ không bán hay chia sẻ bất kỳ thông tin nào của bạn.