ĐỀ IELTS SPEAKING TOPIC AN APPOINTMENT YOU MISSED

IELTS Speaking Topic a Time when you missed an appointment

ĐỀ IELTS SPEAKING TOPIC “A TIME YOU FORGOT/MISSED AN APPOINTMENT”

Dưới đây là câu trả lời gợi ý của Mc IELTS cho chủ đề IELTS Speaking “a time when you forgot/missed an appointment”
Nếu các bạn có chủ đề nào khó có thể gửi Mc IELTS để được hỗ trợ nha ❤

IELTS Speaking Part 2:

Describe a time when you forgot/missed an appointment

You should say:

What the appointment was for

Who you made it with

Why you forgot/missed it

And explain how you felt about the experience

Last year, I missed an important meeting with my boss. The meeting was actually a quarterly review meeting where we were supposed to discuss my work progress and set new goals for the next quarter. I had made the appointment with my boss a week earlier and put it in my calendar, but I got caught up in some urgent work on the day of the meeting and completely forgot about it.

To make things worse, I was dealing with a personal issue at that time which had been preoccupying my mind. Unfortunately, it caused me to overlook the meeting entirely. It was only after my boss called me that I realized my mistake. He was understandably frustrated and disappointed, and I felt terrible about it.

I immediately apologized and tried to reschedule the meeting, but my boss was quite upset and it took me some time to regain his trust. I knew how important these meetings were for my career growth, and I had let my boss down by missing it. I felt extremely embarrassed and disappointed in myself for failing to prioritize properly.

This experience taught me a valuable lesson about the importance of time management and staying organized, especially when balancing personal and professional responsibilities. I realized that I needed to create a better system to keep track of my appointments and make sure I had enough time to prepare for them. From that day on, I made a conscious effort to use reminders and alarms on my phone, and I even started keeping a physical planner to help me stay on top of my schedule.

IELTS Speaking Part 3:

  1. How do people who are busy remember things they need to do?

I would say they usually keep track of their tasks and appointments by using calendars or to-do lists. Some also rely on reminders or alarms on their phones to help them remember. However, it’s important to stay organized and prioritize tasks so that nothing important is forgotten.

  1. Do you think people should remember family history?

Definitely! I think that knowing about one’s family history is important because it helps to understand where we come from and provides a sense of belonging. Plus, family history often includes stories of hardship and resilience that can be inspiring and instructive for future generations. I believe that it’s important to pass these stories down so they aren’t lost over time.

  1. If someone doesn’t really like whom they are going to meet, they may

deliberately miss their appointment. Is that true? Why?

It is possible that someone may deliberately miss a meeting if they dislike the person they are going to see. However, it’s not a very professional or respectful behavior. Instead, I think it’s better to be honest and communicate any concerns or issues with the other person. After all, it’s important to treat others how you would like to be treated.

  1. Which is more important, a work-related appointment or an appointment

with a friend? Why?

In my opinion, both work-related and friend appointments are important in their own way. However, if I had to choose, I would say that work-related appointments are more critical because they can affect my career growth and financial stability. That being said, I believe it’s vital to strike a balance between work and personal life, and I try my best to not let one overshadow the other.

  1. What do you think is a good way to record things?

From my own experience, the most effective method to record things is by using a to-do list or a planner. These tools can help you stay organized and remember important tasks and appointments. Another great way is to use digital apps that offer features such as reminders and alarms to help people stay on track. However, the most important thing is the necessity to prioritize tasks based on their level of importance and urgency.

  1. Is punctuality important to people?

Absolutely, we can all agree that punctuality is considered to be the soul of business. Being on time shows that a person is respectful, responsible and values the time of others. It also reflects their level of professionalism and reliability, and missing appointments or being late can leave a negative impression on others. Therefore, it’s always better to be on time or even a little early, especially for important appointments.

IELTS Speaking Vocabulary

set new goal: thiết lập/đặt mục tiêu mới

get caught up in something: bị cuốn vào cái gì

preoccupy (v): làm bận tâm, làm lo lắng

overlook (v): không chú ý tới, không nhận thấy, bỏ sót

regain someone’s trust: lấy lại niềm tin của ai

let someone down: làm cho ai thất vọng

stay organized: sống/làm việc có tổ chức

balancing personal and professional responsibilities: cân bằng/cân đối việc công và việc tư

a conscious effort: một nỗ lực có ý thức

stay on top of something: biết được, nắm được thông tin về cái gì

keep track of something: giữ liên lạc, theo dõi, giữ thông tin của cái gì

rely on something: tin cậy, dựa vào cái gì

a sense of belonging: cảm giác thuộc về một nơi, một nhóm, hay một cộng đồng nào đó

pass something down: truyền lại cái gì cho thế hệ sau

deliberately (adv): có suy nghĩ cân nhắc, thận trọng, chủ định, có tính toán

that being said: nói thì nói vậy (thường được dung để nói về điều đối ngược với điều đã nói trước đó)

strike a balance between work and personal life: duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân

overshadow (v): làm cho lu mờ, che mờ

stay on track: giữ sự chú ý, tập trung đến mục tiêu của bạn

prioritize tasks based on their level of importance and urgency: ưu tiên sắp xếp công việc dựa trên mức độ quan trọng và khẩn cấp

punctuality (n) tính đúng giờ ~ being on time

 

Speaking Chủ đề Complaint

Tin tức liên quan
Cấu trúc Suggest

Trong tiếng Anh, Suggest không chỉ là một cấu trúc ngữ pháp được sử dụng để đưa ra đề xuất, mà còn thể hiện sự khéo léo trong giao tiếp. Trong bài viết này, Mc IELTS sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các công thức và cách dùng của cấu trúc Suggest, […]

Tác giả: Mc IELTS

Cấu trúc Although Despite In spite of

Trong tiếng Anh, để diễn đạt sự tương phản, chúng ta có thể sử dụng các liên từ và giới từ như Although, Despite, In spite of, Though và Even Though. Tuy nhiên giữa những từ này có sự khác nhau về cấu trúc và ngữ cảnh sử dụng, gây ra không ít nhầm lẫn […]

Tác giả: Mc IELTS

Đại từ bất định (Indefinite Pronouns)

Đại từ bất định là điểm ngữ pháp mang đến sự linh hoạt trong việc diễn đạt, giúp người học tiếng Anh xử lý tình huống giao tiếp một cách hiệu quả mà không cần nêu rõ đối tượng cụ thể. Qua bài viết này, Trung tâm Anh ngữ Mc IELTS sẽ giải thích chi […]

Tác giả: Mc IELTS

Đại từ sở hữu (Noun clause)

Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns) là một phần ngữ pháp rất quan trọng trong tiếng Anh, giúp chúng ta thể hiện sự sở hữu một cách hiệu quả cũng như giúp việc trình bày ngắn gọn hơn. Qua bài viết này, Mc IELTS sẽ cùng bạn khám phá cách phân loại và sử dụng […]

Tác giả: Mc IELTS

Mệnh đề danh từ

Hiện nay, việc hiểu rõ các cấu trúc ngữ pháp phức tạp như mệnh đề danh từ (noun clause) không chỉ giúp cải thiện đáng kể kỹ năng ngôn ngữ, mà còn là chìa khóa để thành công trong các kỳ thi quốc tế như IELTS. Noun clause sở hữu chức năng đa dạng như […]

Tác giả: Mc IELTS

Cấu trúc Spend

Cấu trúc Spend là một trong những cấu trúc phổ biến được sử dụng để diễn tả việc dành thời gian hoặc tiền bạc cho các hoạt động, sở thích hay một nhu cầu cụ thể. Việc hiểu rõ cách sử dụng cấu trúc này, cũng như các thành ngữ đi kèm, không chỉ giúp […]

Tác giả: Mc IELTS

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu

    0906897772