(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

WHAT IS A COLLOCATION?

1) Collocation: A collocation is a pair or group of words that are often used together. These combinations sound natural to native speakers, but students of English have to make a special effort to learn them because they are often difficult to guess.  Some combinations just sound wrong to native speakers of English.  For example, the adjective “fast” collocates with “cars”, but not with a “glance”.

We say:
fast cars
fast food
a quick glance
a quick meal

We don’t say:
a fast glance
a fast meal
quick food

Learning collocations is an important part of learning the vocabulary of a language. They are also something the examiner looks for when marking your IELTS speaking and writing tests. Some collocations are fixed, or very strong, for example take a photo where no word other than “take” collocates with “photo” to give the same meaning.

Some collocations are more open, where several different words may be used to give a similar meaning, for example keep to/ stick to the rules.

Here are some more examples of collocations:

Examples:

 • You must make an effort and study for your exams. (NOT do an effort)
 • Did you watch TV last night? (NOT look at TV)
 • There are some ancient monuments nearby. (NOT antique monuments)

Sometimes, a pair of words may not be absolutely wrong, and people will understand what is meant, but it may not be the natural, normal collocation. If someone says I did a few mistakes they will be understood, but a fluent speaker of English would probably say I made a few mistakes.

2) Compounds and Idioms

Compounds are units of meaning formed with two or more words. Sometimes the words are written separately, sometimes they have a hyphen and sometimes they are written as one word. Usually the meaning of the compound can be guessed by knowing the meaning of the individual words. Some examples of compounds are car park, post office, narrow-minded, shoelaces, and teapot.  It is not always easy to separate collocations and compounds.

Idioms are groups of words in a fixed order that have a meaning that cannot be guessed by knowing the meaning of the individual words alone. For example, pass the buck is an idiom meaning to pass responsibility for a problem to another person to avoid dealing with it oneself. However, both compounds and idioms can serve as types of collocations.

3) Why learn collocations?

Learning collocations is a good idea because they can:

 1. a) give you the most natural way to say something: smoking is strictly forbidden is more natural than smoking is strongly forbidden.
 2. b) give you alternative ways of saying something, which may be more colorful/expressive or more precise: instead of repeating It was very cold and very dark outside, we can say It was bitterly cold and pitch black outside.
 3. c) improve your style in writing: instead of saying poverty causes crime, you can say poverty breeds crime; instead of saying a big meal you can say a substantial meal. You may not need or want to use these in informal conversations, but in writing they can give your text more variety and make it read better. Collocations can be neutral and also particularly formal or informal.

d) increase your IELTS speaking and writing score.

———————————————————————————————————————————————

COLLOCATION LÀ GÌ?

1) Collocation: Một collocation là cụm hai hoặc nhiều từ thường đi chung với nhau. Các cụm từ này nghe rất tự nhiên đối với người bản xứ, nhưng học viên học Tiếng Anh sẽ phải mất rất nhiều công sức để học chúng bởi vì ta không đoán được từ nào đi với từ nào. Một vài cụm từ nghe sẽ sai sai đối với người bản xứ. Ví dụ, tính từ “fast” thường sẽ đi với “cars”, chứ không đi với “glance”.

Chúng ta thường nói:
fast cars
fast food
a quick glance
a quick meal

Chúng ta không nói:
a fast glance
a fast meal
quick food

Học collocation là phần rất quan trọng trong việc học ngoại ngữ. Collocation cũng là điều giám khảo IELTS quan tâm khi đánh giá kĩ năng Nói và Viết của bạn trong bài thi.
Một vài cụm từ được dùng cố định, hoặc chặt chẽ. Ví dụ take a photo, không có từ nào ngoài “take” ghép với “photo” có nghĩa tương tự “take a photo”.

Một vài collocations dễ sử dụng hơn, nhiều từ khác nhau có thể kết hợp với nhau mà vẫn cho nghĩa tương đương, ví dụ keep to/ stick to the rules.

Dưới đây là một vài ví dụ về collocations:

Ví dụ:

 • You must make an effort and study for your exams. (NOT do an effort)
 • Did you watch TV last night? (NOT look at TV)
 • There are some ancient monuments nearby. (NOT antique monuments)

Đôi khi, một cụm từ có thể không hoàn toàn sai, và mọi người vẫn có thể hiểu ý nghĩa, nhưng nó sẽ nghe không tự nhiên và không phải là collocation. Nếu ai đó nói I did a few mistakes, người khác có thể hiểu, nhưng một người nói tiếng Anh lưu loát sẽ nói I made a few mistakes.

2) Compounds và Idioms

Compounds là cụm 2 hoặc nhiều từ mang ý nghĩa. Có lúc nó được viết với các từ cách biệt, có lúc sẽ có dấu gạch nối, và có lúc các từ sẽ viết liền nhau thành một. Ta có thể đoán gần đúng ý nghĩa của một compound dựa vào nghĩa của những từ hình thành nên compound đó. Một vài ví dụ về compounds: car park, post office, narrow-minded, shoelaces, and teapot. Không dễ để phân biệt giữa collocations và compounds.

Idioms (thành ngữ) là các cụm từ cố định, có thứ tự mà nghĩa của nó không thể đoán được nếu chỉ dựa vào nghĩa của từng từ. Ví dụ, pass the buck là một thành ngữ có nghĩa chuyển trách nhiệm cho người khác để khỏi phải giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, ta có thể xem compounds and idioms như một loại của collocation.

3) Tại sao nên học Collocations?

Học collocations rất tốt bởi vì chúng có thể:

 1. Giúp bạn nói chuyện nghe tự nhiên hơn.  VD: smoking is strictly forbidden nghe tự nhiên hơn nhiều so với smoking is strongly forbidden.
 2. b) Giúp bạn có nhiều cách để diễn đạt, có thể nghe hay hơn, thuyết phục hơn hoặc chính xác hơn: Thay vì lặp lại It was very cold and very dark outside, ta có thể viết It was bitterly cold and pitch black outside.
 3. c) Cải thiện phong cách viết của bạn, thay vì viết poverty causes crime, bạn có thể viết poverty breeds crime; thay vì viết a big meal bạn có thể viết a substantial meal. Có thể bạn không cần dùng những collocation “cao siêu” này trong giao tiếp hàng ngày, nhưng trong bài thi Writing, chúng có thể giúp bài viết của bạn đa dạng và tốt hơn nhiều. Collocation có mang nghĩa học thuật hoặc có thể dùng trong giao tiếp hàng ngày hoặc có thể dùng trong cả 2.
 4. d) Cải thiện điểm kỹ năng nói và viết trong bài thi IELTS.
Có thể bạn quan tâm
Những lỗi phổ biến cần tránh trong bài thi IELTS Speaking
Những lỗi phổ biến cần tránh trong bài thi IELTS Speaking

Khi bước vào hành trình để đạt band điểm IELTS Speaking như mong muốn, việc đối mặt với những khó khăn có thể khiến các thí sinh trở nên căng thẳng, từ đó không may mắn rơi vào những sai lầm phổ biến, làm ảnh hưởng đến hiệu suất trong kỳ thi của họ. Hãy cùng Mc IELTS...

Hiểu rõ về Paraphrase – Kỹ thuật quan trọng trong IELTS
Hiểu rõ về Paraphrase – Kỹ thuật quan trọng trong IELTS

Hiểu rõ về Paraphrase - Kỹ thuật quan trọng trong IELTS Giới thiệu Paraphrase” - Tái diễn đạt là một kỹ năng quan trọng, đặc biệt là đối với các thí sinh dự thi IELTS. Paraphrase có thể hiểu là cách viết lại một câu hay một đoạn văn bằng cách sử dụng những từ ngữ khác...

  Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn

  * Chúng tôi tôn trọng thông tin cá nhân của bạn. Vì vậy, sẽ không bán hay chia sẻ bất kỳ thông tin nào của bạn.