Bài mẫu IELTS Speaking Part 1, 2 & 3 – Topic Tiếng Anh về Communication

IELTS Communication là một trong những chủ đề thường xuất hiện ở phần Speaking của kỳ thi IELTS. Tiếp tục với series giải đề IELTS, hãy cùng Anh ngữ Mc IELTS tìm hiểu và khai thác những câu hỏi, bài mẫu cũng như hệ thống từ vựng liên quan đến Topic Tiếng Anh về Communication ở bài viết dưới đây nhé!

Topic Communication IELTS Speaking Part 1

Ở phần IELTS Communication Speaking, bạn sẽ được tiếp xúc với các dạng câu hỏi đơn giản, thông thường liên quan đến chủ đề chính. Để đạt điểm cao ở phần này, bạn cần hiểu rõ các Communication question for IELTS để sử dụng từ vựng phù hợp, phong phú để xây dựng nội dung bài tốt hơn, ghi điểm trong mắt giám khảo. Dưới đây là những câu hỏi và bài mẫu tham khảo của IELTS Speaking topic Communication Task 1.

Do you have a preference for face-to-face communication or through technology such as smartphones? If so, why?

Câu hỏi: Bạn thích giao tiếp trực tiếp hay thông qua các phương tiện công nghệ như điện thoại? Tại sao?

Bài mẫu:

For me, while I acknowledge the advantages of both face-to-face and technological communication, I tend to favor face-to-face interaction. This preference stems from the ability to interpret non-verbal cues such as body language and facial expressions, which can communicate nuances often missed in digital exchanges. Furthermore, face-to-face communication facilitates a deeper and more authentic connection with others.

Từ vựng:

Dịch bài mẫu:

Tôi hoàn toàn đồng ý về những ưu điểm của cả giao tiếp trực tiếp và giao tiếp qua công nghệ, nhưng tôi thiên về các tương tác trực tiếp hơn. Sở thích này bắt nguồn từ khả năng giải thích các tín hiệu phi ngôn ngữ như ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm khuôn mặt, những thứ có thể truyền đạt những sắc thái thường bị bỏ sót trong các cuộc trao đổi kỹ thuật số. Hơn nữa, giao tiếp trực tiếp tạo điều kiện cho mối liên kết sâu sắc và chân thành hơn với những người khác.

How often do you use social media to contact and interact with your family and friends?

Câu hỏi: Bạn thường xuyên sử dụng mạng xã hội để liên lạc và tương tác với gia đình, bạn bè như thế nào? 

Bài mẫu:

I frequently use social media to keep in contact with my friends and family. It offers a convenient platform for sharing updates, photos, and engaging in group chats for planning or discussing various topics. Nonetheless, I also prioritize face-to-face interactions as I appreciate the depth and authenticity they provide in relationships.

Từ vựng:

Dịch bài mẫu:

Tôi thường xuyên sử dụng mạng xã hội để liên lạc với bạn bè và gia đình. Đây là một cách thuận tiện để chia sẻ cập nhật, hình ảnh và thậm chí tham gia vào các cuộc trò chuyện nhóm để lập kế hoạch hoặc thảo luận về các chủ đề khác nhau. Tuy nhiên, tôi cũng cố gắng giao tiếp trực tiếp nhiều nhất có thể bởi vì tôi đánh giá cao chiều sâu và tính xác thực của các tương tác trong đời thực.

What communication skills are important for IELTS Speaking?

Câu hỏi: Theo bạn, những kỹ năng giao tiếp nào là quan trọng?

Bài mẫu: 

Effective communication hinges on several essential skills. Foremost among these is active listening, which involves truly understanding the other person’s message, not just waiting to respond. Clarity in expressing ideas is also crucial to ensure that messages are conveyed accurately. Empathy plays a key role, as recognizing and valuing another person’s perspective can significantly enhance communication. Lastly, it is imperative to adapt one’s communication style to suit both the audience and the context to foster successful interactions

Từ vựng:

Dịch bài mẫu:

Việc giao tiếp hiệu quả đòi hỏi một số kỹ năng chính. Đầu tiên và quan trọng nhất là việc lắng nghe tích cực. Điều quan trọng ở đây là thật sự lắng nghe những gì người khác đang nói thay vì chỉ đợi lượt của mình để nói. Sự rõ ràng trong việc diễn đạt ý kiến và suy nghĩ cũng rất quan trọng, vì điều này đảm bảo rằng người nghe hiểu rõ ý của bạn. Bên cạnh đó, sự đồng cảm cũng đóng vai trò quan trọng, vì việc hiểu và cân nhắc quan điểm của người khác tạo điều kiện cho việc giao tiếp tốt hơn. Cuối cùng, việc điều chỉnh phong cách giao tiếp của bạn để phù hợp với đối tượng và tình huống là rất quan trọng để dẫn đến sự tương tác thành công.

What benefits does the internet bring to communication IELTS Speaking?

Câu hỏi: Những lợi ích mà Internet mang lại trong giao tiếp là gì?

Bài mẫu:

The internet really enhances our communication options. Firstly, it offers a vast platform that lets us connect swiftly with others around the globe. It also brings a lot of flexibility in how we communicate, thanks to various tools like email, messaging, video calls, and social media. And let’s not forget about convenience—it saves so much time, allowing us to communicate anytime and anywhere with just an internet connection.

Từ vựng:

Dịch bài mẫu:

Internet mang lại nhiều lợi ích cho giao tiếp trong xã hội hiện đại. Đầu tiên, nó cung cấp một nền tảng rộng lớn cho giao tiếp, cho phép kết nối dễ dàng và nhanh chóng với mọi người trên toàn thế giới. Thứ hai, internet cung cấp nhiều công cụ giao tiếp đa dạng như email, tin nhắn, cuộc gọi video và mạng xã hội, tạo điều kiện linh hoạt trong cách chúng ta giao tiếp. Cuối cùng, nó cải thiện sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian khi chúng ta có thể giao tiếp bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu chỉ cần có kết nối internet.

Could you give an example of a time when effective communication aided you in navigating a challenging situation?

Câu hỏi: Hãy cho ví dụ về việc giao tiếp hiệu quả đã giúp bạn như thế nào trong một tình huống khó khăn?

Bài mẫu:

Absolutely, I once encountered a situation at work where I needed to address a conflict among team members. Instead of letting the issue escalate, I decided to step in and facilitate a calm, transparent discussion with everyone involved. By actively listening to their grievances and understanding their points of view, I suggested a solution that would benefit everyone. Thankfully, we managed to reach an agreement and mend our professional relationships. This experience really solidified my conviction that effective communication is key to overcoming challenges.

Từ vựng:

Dịch bài mẫu:

Có một lần tôi gặp phải một tình huống khi cần phải giải quyết một mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm làm việc tại nơi làm việc của tôi. Thay vì để tình huống trở nên phức tạp hơn, tôi đã chủ động tổ chức một buổi trò chuyện bình tĩnh và minh bạch với tất cả các bên liên quan. Bằng cách lắng nghe tích cực những phiền lòng của họ, nhận biết quan điểm của họ, và đề xuất một giải pháp có lợi cho mọi người, chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận và củng cố mối quan hệ làm việc chuyên nghiệp của chúng tôi. Sự việc này đã giúp làm tăng niềm tin của tôi vào hiệu quả của giao tiếp trong việc vượt qua những vấn đề khó khăn trong cuộc sống.

Topic Communication IELTS Speaking Part 2

IELTS topic on Communication thường khá phổ biến trong các kỳ thi IELTS. Khác với Part 1, ở phần IELTS Speaking Communication Part 2, bạn sẽ được giám khảo cung cấp chủ đề và có thời gian 1 phút để chuẩn bị. Dưới đây là một ví dụ cụ thể, chi tiết về câu hỏi và bài mẫu cho phần thi này mà bạn cần xem qua khi luyện IELTS Speaking.

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 Communication

Describe a memorable communication experience that you had with somebody. You should say:

  • Who you communicated with
  • When and where the communication happened
  • What the communication was about
  • How this communication made you feel

Bài mẫu:

One of the most memorable communication experiences I ever had occurred a few years ago with my grandfather during a family gathering at their house on a warm summer evening. I recall sitting together on the porch, admiring the sunset while engaged in a conversation about his past experiences, particularly his time in the military during the Vietnam War.

During this interaction, I felt a profound sense of admiration and respect for my grandfather. Hearing about his sacrifices and challenges during the war instilled in me a deep appreciation for his service and that of his comrades. It was a touching moment to connect with him on a deeper level and gain insights into his life that I had never known before. His stories were not only enlightening but also emotionally stirring, leaving me with a sense of gratitude for the opportunity to communicate with him in such a meaningful way.

Overall, this conversation with my grandfather remains a cherished memory, strengthening our bond and providing valuable insights into our family’s history.

Dịch bài mẫu:

Một trong những trải nghiệm giao tiếp đáng nhớ nhất mà tôi từng có xảy ra vài năm trước với ông nội của tôi trong một buổi tụ họp gia đình tại nhà họ vào một buổi tối ấm áp của mùa hè. Tôi nhớ rõ khi ngồi cùng nhau trên hiên nhà, ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp trong khi tham gia vào một cuộc trò chuyện về quá khứ của ông, đặc biệt là thời gian ông ở trong quân đội trong Thế chiến thứ Hai.

Trong quá trình giao tiếp này, tôi cảm thấy một sự kính trọng và tôn trọng sâu sắc đối với ông nội của mình. Nghe về những hy sinh và thách thức mà ông đã trải qua trong chiến tranh đã gây ra trong tôi một sự đánh giá cao sâu sắc về sự phục vụ của ông và của các đồng đội của ông. Đó là một khoảnh khắc xúc động để kết nối với ông trên một cấp độ sâu sắc hơn và có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống của ông mà trước đây tôi chưa từng biết. Những câu chuyện của ông không chỉ làm cho tôi hiểu biết mà còn gây xúc động cảm xúc, để lại cho tôi một cảm giác biết ơn về cơ hội được giao tiếp với ông một cách ý nghĩa như vậy.

Tóm lại, cuộc trò chuyện này với ông nội của tôi vẫn là một ký ức quý giá, củng cố tình cảm gia đình và cung cấp những hiểu biết quý báu về lịch sử gia đình của chúng tôi.

Từ vựng IELTS Speaking Task 2 Communication

Dưới đây là những từ vựng cần chú ý về IELTS Speaking Topic Communication được sử dụng ở bài viết trên, bạn có thể tham khảo và áp dụng khi gặp chủ đề này.

IELTS Speaking Part 3 Topic Communication

Ở phần IELTS Speaking 3 Communication, những câu hỏi đặt ra cho thí sinh sẽ khó và mang tính chuyên sâu hơn. Vì vậy, khi học IELTS Speaking Online bạn cần hiểu rõ câu hỏi và sử dụng từ vựng phù hợp, ngữ pháp chính xác để đạt được điểm tốt nhất. Dưới đây là các Communication IELTS Speaking questions mà bạn có thể tham khảo.

How important is proficient communication in the workplace nowadays?

Câu hỏi: Tầm quan trọng của việc giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc ngày nay là gì?

Bài mẫu:

I think effective communication is truly indispensable in modern work environments. It is the foundation for effective collaboration, essential for resolving conflicts smoothly, and key to cultivating a harmonious workplace atmosphere. Without it, the risk of misunderstandings, mistakes, and reduced efficiency significantly increases. Also, as workplaces undergo globalization and become more diverse, mastering the ability to communicate across various cultural and ethnic contexts becomes increasingly critical.

Từ vựng:

Dịch bài mẫu:

Trong môi trường làm việc hiện đại, giao tiếp hiệu quả đóng vai trò không thể thiếu. Nó là nền tảng của sự hợp tác thành công, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và tạo ra một môi trường làm việc tích cực. Thiếu giao tiếp rõ ràng và hiệu quả, có thể dẫn đến hiểu lầm, xung đột và giảm năng suất. Hơn nữa, khi môi trường làm việc trở nên đa dạng và toàn cầu hóa hơn, khả năng giao tiếp một cách hiệu quả với những người có nền văn hóa và nguồn gốc khác nhau ngày càng trở nên quan trọng.

How has technology both enhanced and impeded communication in the modern world?

Câu hỏi: Công nghệ đã có những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực gì đối với việc giao tiếp trong xã hội hiện đại?

Bài mẫu:

Technology has really changed the way we communicate, and it’s a mixed bag. On one hand, it’s made things much faster and easier. It’s pretty amazing how we can now connect with anyone, anywhere, at any time — this has been incredibly beneficial for both work and our personal lives. But, it’s not all good news. There’s the issue of information overload, and not to mention, our face-to-face communication skills might be slipping a bit. Plus, we’ve got to watch out for privacy and security risks. So, while technology has definitely made communication better in many ways, we’ve got to be careful to keep the balance between our digital and real-world interactions right

Từ vựng:

Dịch bài mẫu:

Công nghệ đã mang lại cả sự cải thiện và đồng thời đặt ra những thách thức đối với giao tiếp. Một mặt, nó đã cải thiện đáng kể tốc độ và sự tiện lợi của giao tiếp. Bây giờ, chúng ta có thể kết nối với bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ thời điểm nào, điều này rất có ích cho các mối quan hệ kinh doanh và cá nhân. Tuy nhiên, nó cũng đã gây ra các vấn đề như quá tải thông tin, suy giảm kỹ năng giao tiếp trực tiếp, và lo ngại về quyền riêng tư và an ninh. Do đó, trong khi công nghệ đã cải thiện giao tiếp theo nhiều hướng khác nhau, việc duy trì sự cân bằng giữa giao tiếp bằng công nghệ và giao tiếp trực tiếp là rất quan trọng.

How does effective communication help in the resolution of conflicts?

Câu hỏi: Giao tiếp hiệu quả đã giúp giải quyết những mâu thuẫn như thế nào?

Bài mẫu:

Effective communication is vital in resolving conflicts. When everyone involved shares their views openly and honestly, it boosts comprehension. It’s important to actively listen and understand the other side’s perspective. This effort can help mitigate conflicts and lead to agreeable solutions. Good communication also bridges gaps and fosters compromise, easing the path to resolution.

Từ vựng:

Dịch bài mẫu:

Giao tiếp hiệu quả đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết mâu thuẫn. Khi những cá nhân liên quan đến một tranh chấp có thể cởi mở và trung thực chia sẻ về những mối lo ngại và cảm xúc của họ, điều này giúp họ thấu hiểu nhau hơn. Chủ động lắng nghe và cảm thông với quan điểm của bên kia là yếu tố quan trọng trong quá trình này. Thông qua cuộc trò chuyện, các mâu thuẫn có thể được giảm bớt và từ đó tìm ra những giải pháp hợp lý. Giao tiếp hiệu quả giúp thu hẹp khoảng cách trong nhận thức và thúc đẩy sự dung hòa, từ đó góp phần vào việc giải quyết mâu thuẫn tốt hơn, hiệu quả hơn.

In what ways can schools and educational institutions encourage the development of better communication skills among their students?

Câu hỏi: Trường học và các cơ sở giáo dục có thể khuyến khích sự phát triển về khả năng ngôn ngữ của học sinh theo những cách nào?

Bài mẫu:

Schools and educational institutions have a vital role in boosting students’ communication skills. This can be done by including communication-oriented coursework and emphasizing activities like debates, group discussions, and presentations. Educators should also create a welcoming and inclusive environment that fosters open expression among students. Providing constructive feedback and opportunities for public speaking can really bolster their confidence in communicating. Besides, it’s important for schools to focus on developing students’ interpersonal and communication skills just as much as their academic knowledge, because these are crucial for success in the real world.

Từ vựng: 

  • debate: /dɪˈbeɪt/ tranh luận
  • foster: /ˈfɑː.stɚ/ khuyến khích
  • bolster: /ˈboʊl.stɚ/ xây dựng

Dịch bài mẫu:

Các trường học và cơ sở giáo dục đóng một vai trò quan trọng trong việc khuyến khích kỹ năng giao tiếp tốt hơn giữa học sinh. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tích hợp chương trình học tập tập trung vào giao tiếp, nhấn mạnh vào các hoạt động như tranh luận, thảo luận nhóm và trình bày. Ngoài ra, giáo viên cần tạo ra một môi trường lớp học khuyến khích học sinh tự do trình bày ý kiến của họ. Việc đưa ra những lời nhận xét và cơ hội để nói trước công chúng cũng có thể giúp học sinh xây dựng lòng tự tin trong giao tiếp. Cuối cùng, các trường học không chỉ nên tập trung vào kiến thức học thuật mà còn phát triển kỹ năng giao tiếp giữa học sinh với nhau để nhận thức rõ về sự quan trọng của chúng đối với thành công trong cuộc sống thực.

In what ways can people improve their communication abilities in their personal and professional lives?

Câu hỏi: Mọi người có thể cải thiện và phát triển kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống cá nhân và chuyên nghiệp như thế nào?

Bài mẫu:

In fact, people can improve their communication skills by practicing active listening, which means really paying attention to the speaker and trying to understand their perspective. It’s also helpful to work on the brevity and clarity of their own messages to make sure they’re easy to understand. Taking part in communication courses or workshops and seeking feedback from peers, acquaintances, or mentors can be beneficial too. Ultimately, enhancing communication skills is an ongoing journey, and it’s important for individuals to stay open to learning and adapting their approach as different situations and audiences require.

Từ vựng:

Dịch bài mẫu:

Mọi người có thể nâng cao khả năng giao tiếp của mình bằng cách tham gia vào việc lắng nghe tích cực, bao gồm việc tập trung hoàn toàn vào người nói và cố gắng hiểu quan điểm của họ. Ngoài ra, họ có thể hoàn thiện sự rõ ràng và ngắn gọn trong giao tiếp của mình để đảm bảo rằng thông điệp của họ được hiểu rõ và dễ nhận thức. Tham gia vào các khóa học hoặc hội thảo về giao tiếp và nhận thông tin phản hồi từ đồng nghiệp, bạn bè hoặc các người hướng dẫn cũng có thể mang lại lợi ích. Cuối cùng, điều quan trọng là nhận ra rằng việc nâng cao kỹ năng giao tiếp là một hành trình liên tục, và mọi người nên luôn mở lòng để tiếp nhận kiến thức mới và điều chỉnh cách tiếp cận giao tiếp của mình phù hợp với các hoàn cảnh và đối tượng nghe của mình.

Trên đây là những câu hỏi và bài mẫu phần Speaking IELTS Communication Part 1, 2 and 3 được Mc IELTS tổng hợp và chia sẻ đến bạn. Hy vọng thông qua bài viết này, bạn sẽ hiểu hơn về chủ đề cũng như cách trình bày, sử dụng từ vựng hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất. Nếu bạn có nhu cầu ôn luyện IELTS và đặc biệt là kỹ năng Speaking, hãy ĐĂNG KÝ NGAY khóa kèm IELTS Speaking tại Mc IELTS hoặc liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn chi tiết nhất.

Luyện thi Speaking cùng cựu giám khảo chấm thi IELTS

Luyện thi Speaking cùng cựu giám khảo chấm thi IELTS

Tin tức liên quan
Cấu trúc Suggest

Trong tiếng Anh, Suggest không chỉ là một cấu trúc ngữ pháp được sử dụng để đưa ra đề xuất, mà còn thể hiện sự khéo léo trong giao tiếp. Trong bài viết này, Mc IELTS sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các công thức và cách dùng của cấu trúc Suggest, […]

Tác giả: Mc IELTS

Cấu trúc Although Despite In spite of

Trong tiếng Anh, để diễn đạt sự tương phản, chúng ta có thể sử dụng các liên từ và giới từ như Although, Despite, In spite of, Though và Even Though. Tuy nhiên giữa những từ này có sự khác nhau về cấu trúc và ngữ cảnh sử dụng, gây ra không ít nhầm lẫn […]

Tác giả: Mc IELTS

Đại từ bất định (Indefinite Pronouns)

Đại từ bất định là điểm ngữ pháp mang đến sự linh hoạt trong việc diễn đạt, giúp người học tiếng Anh xử lý tình huống giao tiếp một cách hiệu quả mà không cần nêu rõ đối tượng cụ thể. Qua bài viết này, Trung tâm Anh ngữ Mc IELTS sẽ giải thích chi […]

Tác giả: Mc IELTS

Đại từ sở hữu (Noun clause)

Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns) là một phần ngữ pháp rất quan trọng trong tiếng Anh, giúp chúng ta thể hiện sự sở hữu một cách hiệu quả cũng như giúp việc trình bày ngắn gọn hơn. Qua bài viết này, Mc IELTS sẽ cùng bạn khám phá cách phân loại và sử dụng […]

Tác giả: Mc IELTS

Mệnh đề danh từ

Hiện nay, việc hiểu rõ các cấu trúc ngữ pháp phức tạp như mệnh đề danh từ (noun clause) không chỉ giúp cải thiện đáng kể kỹ năng ngôn ngữ, mà còn là chìa khóa để thành công trong các kỳ thi quốc tế như IELTS. Noun clause sở hữu chức năng đa dạng như […]

Tác giả: Mc IELTS

Cấu trúc Spend

Cấu trúc Spend là một trong những cấu trúc phổ biến được sử dụng để diễn tả việc dành thời gian hoặc tiền bạc cho các hoạt động, sở thích hay một nhu cầu cụ thể. Việc hiểu rõ cách sử dụng cấu trúc này, cũng như các thành ngữ đi kèm, không chỉ giúp […]

Tác giả: Mc IELTS

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu

    0906897772