Cấu trúc câu because of: Cách dùng because, because of và bài tập cụ thể

Khi học tiếng Anh, việc nắm vững cấu trúc Because of và Because sẽ vừa là bước đệm giúp bạn nâng cao khả năng ngữ pháp, vừa là yếu tố quan trọng giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách trơn tru và thuyết phục hơn. Qua bài viết dưới đây, Mc IELTS sẽ đi sâu vào việc hướng dẫn cách sử dụng hai cấu trúc phổ biến này, đồng thời làm rõ sự khác biệt và tương đồng giữa chúng qua các ví dụ cụ thể và bài tập áp dụng, từ đó giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho các kỳ thi IELTS.

Key takeaway
Because of được sử dụng để chỉ nguyên nhân, thường đi với danh từ hoặc cụm danh từ, phản ánh lý do xảy ra sự việc mà không cần một mệnh đề đầy đủ.

Cấu trúc:

  • Because of + noun/noun phrase
  • Subject + verb + because of + noun/noun phrase

Tìm hiểu Because và Because of là gì?

Tìm hiểu cấu trúc với Because of và Because

Tìm hiểu cấu trúc ngữ pháp Because of và Because

Because là liên từ dùng để nối mệnh đề, chỉ rõ nguyên nhân hoặc lý do trực tiếp của hành động hoặc tình trạng nào đó, yêu cầu một mệnh đề đầy đủ với chủ ngữ và động từ.

Ví dụ:

We canceled the appointment because it was raining.

(Chúng tôi hủy cuộc hẹn vì trời đang mưa.)

She was late because her alarm didn’t go off.

(Cô ấy đến muộn vì đồng hồ báo thức không reo.)

Ví dụ về cấu trúc với Because

Ví dụ về cấu trúc câu Because

Cấu trúc Because of được dùng để chỉ nguyên nhân nhưng chỉ cần đi kèm với danh từ hoặc cụm danh từ, nhưng không nhất thiết phải đi chung với một mệnh đề đầy đủ.

Ví dụ:

We canceled the appointment because of the rain.

(Chúng tôi đã hủy cuộc hẹn vì cơn mưa.)

She was late because of the accident.

(Cô ấy đến muộn vì vụ tai nạn.)

Ví dụ về Because of cấu trúc

Ví dụ về cấu trúc của Because of

Giới thiệu về cấu trúc Because

Giới thiệu về cấu trúc câu Because

Cấu trúc Because

Cấu trúc Because được sử dụng để liên kết mệnh đề giải thích nguyên nhân với kết quả của nó. Cấu trúc này giúp tạo mối liên kết chặt chẽ giữa hai ý trong câu, thường được dùng để chỉ ra lý do hoặc nguyên nhân của một hành động.

Cấu trúc:

Because + Mệnh đề (S + V + O), Mệnh đề chính (S + V + O)

Mệnh đề chính (S + V + O), because + Mệnh đề (S + V + O)

Ví dụ:

We canceled the appointment because it was raining.

(Chúng tôi hủy cuộc hẹn vì trời đang mưa.)

Because he had not eaten all day, he was very hungry.

(Vì anh ấy không ăn gì cả ngày, nên anh ấy đã rất đói.)

Ví dụ cấu trúc với Because

Ví dụ cấu trúc ngữ pháp của Because

Giới thiệu về cấu trúc Because of

Giới thiệu về cấu trúc của Because of

Cấu trúc Because of

Cấu trúc Because of cũng được dùng để chỉ nguyên nhân nhưng khác với Because, nó theo sau là danh từ hoặc cụm danh từ. Cấu trúc này thường dùng để chỉ ra một nguyên nhân không trực tiếp thông qua một sự kiện hoặc tình huống cụ thể.

Cấu trúc:

Because of + Noun/Noun phrase, Mệnh đề chính (Có dấu phẩy)

Mệnh đề chính + because of + Noun/Noun phrase (Không có dấu phẩy)

Ví dụ:

The schedule was changed because of the bad weather.

(Lịch trình đã bị thay đổi vì thời tiết xấu.)

Because of the traffic jam, we arrived 30 minutes late.

(Vì kẹt xe, nên chúng tôi đã đến muộn 30 phút.)

Ví dụ cấu trúc ngữ pháp Because of

Ví dụ cấu trúc Because of

Phân biệt cấu trúc Because và Because of

Phân biệt cấu trúc câu Because of và Because

So sánh cấu trúc Because và Because of

Giống nhau Cả Because và Because of đều được sử dụng để diễn tả mối quan hệ nguyên nhân – kết quả trong câu, giúp làm rõ lý do hoặc nguyên nhân cho hành động hoặc tình trạng nào đó.
Khác nhau về cấu trúc Because đi với mệnh đề đầy đủ (có chủ ngữ và động từ) She couldn’t go to the extra class because she was sick.

(Cô ấy không thể đi đến lớp học thêm vì cô ấy bị ốm.)

Because of theo sau đó sẽ là danh từ hoặc cụm danh từ She couldn’t go to the extra class because of her illness.

(Cô ấy không thể đi đến lớp học thêm vì bệnh của cô ấy.)

Khác nhau về dấu phẩy Khi Because đứng đầu câu, thường đi kèm với dấu phẩy để ngăn cách hai mệnh đề Because it rained heavily, we canceled the trip.

(Bởi vì trời mưa to, nên chúng tôi hủy chuyến đi.)

Cấu trúc Because of không yêu cầu dấu phẩy khi nó đứng trước nguyên nhân We canceled the appointment because of the snow.

(Chúng tôi hủy cuộc hẹn vì trời tuyết.)

Quy tắc chuyển đổi cấu trúc Because sang Because of

Khi viết tiếng Anh, việc chuyển đổi từ cấu trúc Because sang Because of có thể giúp câu văn của bạn ngắn gọn và mạch lạc hơn. Đây là một dạng ngữ pháp quan trọng trong việc thể hiện nguyên nhân và kết quả một cách rõ ràng và hiệu quả. Dưới đây là các quy tắc có thể giúp bạn thực hiện việc chuyển đổi giữa hai cấu trúc một cách chính xác.

Quy tắc chuyển đổi cấu trúc Because sang Because of

Quy tắc chuyển đổi cấu trúc Because sang Because of

Mệnh đề Because có dạng: N + to be + Adj

Khi mệnh đề because diễn tả nguyên nhân bằng cấu trúc danh từ kèm theo động từ to be và tính từ, hãy chuyển tính từ lên trước danh từ và sử dụng cấu trúc because of.

Ví dụ:

We are happy because the weather is beautiful.

→ We are happy because of the beautiful weather.

(Chúng tôi cảm thấy vui vì thời tiết đẹp)

Mệnh đề Because có dạng: N + to be + Adj

Ví dụ chuyển đổi sang Because of đối với mệnh đề Because: N + to be + Adj

Mệnh đề Because có dạng: đại từ nhân xưng (I, we, you, he, she, it và they) + to be + Adj

Trong trường hợp này, hãy chuyển đại từ nhân xưng thành đại từ sở hữu tương ứng và theo sau là danh từ được hình thành từ tính từ.

Ví dụ:

I am happy because I am excited.

→ I am happy because of my excitement.

(Tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi đang hào hứng.)

Mệnh đề Because có dạng + to be + Adj

Ví dụ chuyển đổi sang Because of đối với Mệnh đề Because: đại từ nhân xưng + to be + Adj

Mệnh đề Because có dạng: S + V + Adv

Khi mệnh đề because kết thúc bằng trạng từ, hãy chuyển đổi trạng từ thành tính từ và động từ thành danh từ, sau đó sử dụng cấu trúc because of.

Ví dụ:

She is smiling because she speaks fluently.

→ She is smiling because of her fluent speech.

(Cô ấy đang cười vì cách nói trôi chảy của cô ấy.)

Mệnh đề Because có dạng: S + V + Adv

Ví dụ chuyển đổi sang Because of đối với mệnh đề Because: S + V + Adv

Mệnh đề Because có dạng: There + to be + N

Trong trường hợp này, chỉ cần loại bỏ there is/are và giữ nguyên danh từ chính.

Ví dụ:

We canceled the picnic because there was a storm.

→ We canceled the picnic because of the storm.

(Chúng tôi đã hủy bữa picnic vì có cơn bão.)

Mệnh đề Because có dạng: There + to be + N

Ví dụ chuyển đổi sang Because of đối với Mệnh đề There + to be + N

Sử dụng cụm “the fact that” và giữ nguyên mệnh đề phía sau

Đây là cách để giữ nguyên cấu trúc của mệnh đề sau because khi chuyển sang cấu trúc because of. Tuy nhiên, trong quá trình ôn luyện IELTS thì các bạn nên lưu ý rằng cấu trúc “the fact that” này thường sẽ bị giám khảo đánh giá là dài dòng.

Ví dụ:

He is upset because he lost his keys.

→ He is upset because of the fact that he lost his keys.

(Anh ấy buồn bã vì anh ấy đã làm mất chìa khóa.)

Sử dụng cụm “the fact that” và giữ nguyên mệnh đề phía sau

Ví dụ chuyển đổi sang Because of bằng cách sử dụng cụm “the fact that”

Một vài lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc Because và Because of

Một vài lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc câu Because of và Because

Những lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc Because of và Because

Dùng cấu trúc because và so trong cùng một câu

Sử dụng cả because và so trong cùng một câu là một lỗi ngữ pháp phổ biến. Cả hai từ này đều dùng để diễn đạt mối liên hệ nguyên nhân – kết quả, do đó chỉ nên sử dụng một trong hai trong cùng một câu.

Ví dụ:

Because Jane was late, so she missed the beginning of the meeting. (SAI)

Because Jane was late, she missed the beginning of the meeting. (ĐÚNG)

(Vì Jane đến muộn, cô ấy đã bỏ lỡ phần đầu của cuộc họp.)

Quên dấu phẩy trong những cấu trúc bắt buộc sử dụng dấu phẩy

Việc quên sử dụng dấu phẩy không chỉ làm cho câu văn mất tính mạch lạc, mà còn ảnh hưởng đến điểm số trong các bài thi. Đặc biệt, đối với cấu trúc Because, việc sử dụng dấu phẩy rất quan trọng để phân biệt hai phần của câu.

Ví dụ:

Because he was exhausted he went to bed early. (SAI)

Because he was exhausted, he went to bed early. (ĐÚNG)

Because of his exhaustion he went to bed early. (SAI)

Because of his exhaustion, he went to bed early. (ĐÚNG)

(Vì cảm thấy kiệt sức, anh ấy đã đi ngủ sớm.)

Sử dụng nhầm because of và because vào vị trí của nhau

Because thường đi trước một mệnh đề (có chủ từ và động từ), trong khi cấu trúc Because of thì đi trước danh từ hoặc cụm danh từ và thường chỉ nguyên nhân.

Ví dụ:

Because of she was tired, she cancelled the trip. (SAI)

Because she was tired, she cancelled the trip. (ĐÚNG)

Because her tiredness, she cancelled the trip. (SAI)

Because of her tiredness, she cancelled the trip. (ĐÚNG)

(Bởi vì mệt, cô ấy đã hủy chuyến đi.)

Bài tập áp dụng cấu trúc Because và Because of

Bài tập áp dụng cấu trúc Because và Because of

Bài tập áp dụng

Hãy cùng củng cố kiến thức về cấu trúc Because và cấu trúc Because of bằng những bài tập sau đây nhé:

Bài 1. Viết lại các câu sau sử dụng cấu trúc Because và Because of:

1. Because the weather was cold, we decided to stay indoors.

→ Because of ___.

2. Because the teacher explained it clearly, all students understood the lesson.

→ Because of ___.

3. Because they received good news, they were very happy.

→ Because of ___.

4. Because the car broke down, we were late.

→ Because of ___.

Bài 2. Hoàn thiện các câu sau với Because / Because of:

1. The event was cancelled ….. the storm.

2. I arrived late ….. the meeting was extended unexpectedly.

3. We couldn’t see the outdoor concert ….. the fog.

4. Maria missed her train ….. she woke up late.

5. The game was thrilling ….. both teams played exceptionally well.

Đáp án:

Bài 1

1. Because of the cold weather, we decided to stay indoors.

2. Because of the teacher’s clear explanation, all students understood the lesson.

3. Because of receiving good news, they were very happy.

4. Because of the car breaking down, we were late.

Bài 2

Because of – Because – Because of – Because – Because

Hi vọng rằng với những giải thích chi tiết về cách dùng cấu trúc Because of và Because mà Mc IELTS đã trình bày, bạn đã có thêm những kiến thức hữu ích về cách sử dụng chúng một cách hiệu quả. Nếu bạn muốn nâng cao hơn kỹ năng IELTS của mình, hãy LIÊN HỆ NGAY với Mc IELTS để có thêm thông tin chi tiết về các khoá dạy IELTS tại nơi đây. Với đội ngũ giáo viên là những cựu giám khảo chấm thi nhiều kinh nghiệm, Mc IELTS luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình chinh phục điểm số IELTS mơ ước.

Mc IELTS tự hào là trung tâm luyện thi IELTS chất lượng hàng đầu

Mc IELTS tự hào là trung tâm luyện thi IELTS chất lượng hàng đầu

Tin tức liên quan
Cấu trúc Suggest

Trong tiếng Anh, Suggest không chỉ là một cấu trúc ngữ pháp được sử dụng để đưa ra đề xuất, mà còn thể hiện sự khéo léo trong giao tiếp. Trong bài viết này, Mc IELTS sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các công thức và cách dùng của cấu trúc Suggest, […]

Tác giả: Mc IELTS

Cấu trúc Although Despite In spite of

Trong tiếng Anh, để diễn đạt sự tương phản, chúng ta có thể sử dụng các liên từ và giới từ như Although, Despite, In spite of, Though và Even Though. Tuy nhiên giữa những từ này có sự khác nhau về cấu trúc và ngữ cảnh sử dụng, gây ra không ít nhầm lẫn […]

Tác giả: Mc IELTS

Đại từ bất định (Indefinite Pronouns)

Đại từ bất định là điểm ngữ pháp mang đến sự linh hoạt trong việc diễn đạt, giúp người học tiếng Anh xử lý tình huống giao tiếp một cách hiệu quả mà không cần nêu rõ đối tượng cụ thể. Qua bài viết này, Trung tâm Anh ngữ Mc IELTS sẽ giải thích chi […]

Tác giả: Mc IELTS

Đại từ sở hữu (Noun clause)

Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns) là một phần ngữ pháp rất quan trọng trong tiếng Anh, giúp chúng ta thể hiện sự sở hữu một cách hiệu quả cũng như giúp việc trình bày ngắn gọn hơn. Qua bài viết này, Mc IELTS sẽ cùng bạn khám phá cách phân loại và sử dụng […]

Tác giả: Mc IELTS

Mệnh đề danh từ

Hiện nay, việc hiểu rõ các cấu trúc ngữ pháp phức tạp như mệnh đề danh từ (noun clause) không chỉ giúp cải thiện đáng kể kỹ năng ngôn ngữ, mà còn là chìa khóa để thành công trong các kỳ thi quốc tế như IELTS. Noun clause sở hữu chức năng đa dạng như […]

Tác giả: Mc IELTS

Cấu trúc Spend

Cấu trúc Spend là một trong những cấu trúc phổ biến được sử dụng để diễn tả việc dành thời gian hoặc tiền bạc cho các hoạt động, sở thích hay một nhu cầu cụ thể. Việc hiểu rõ cách sử dụng cấu trúc này, cũng như các thành ngữ đi kèm, không chỉ giúp […]

Tác giả: Mc IELTS

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu

    0906897772