(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

IELTS Speaking Part 1 Topic: Hobbies

IELTS Speaking Part 1: Topic Hobbies   Topic Speaking Hobbies cũng là IELTS Topic thường xuyên xuất hiện ở phần Speaking Part 1. Cùng tham khảo một số câu trả lời mẫu Band 7+ dưới đây nhé cả nhà. Speaking Model Answers   1. Do you have any hobbies?   So...

IELTS Speaking Part 1 Topic: Career

IELTS Speaking Part 1: Topic: Career     Topic Speaking Career cũng là IELTS Topic thường xuyên xuất hiện ở phần Speaking Part 1. Cùng tham khảo một số câu trả lời mẫu Band 7+ dưới đây nhé cả nhà. Speaking Model Answers   1. Tell me about your job./...