(028) 6676 9900 – 0906 897 772
MANAGED AND OPERATED BY A REAL FORMER EXAMINER

Get IELTS Band 9 Speaking by Cambridge

Sách dành cho ai? Intermediate: dành cho các bạn đã có kiến thức nền về IELTS Advanced: dành cho các bạn đã nắm khá tốt về các dạng làm bài trong IELTS. Hướng tới mục tiêu thành thạo 4 skills   Advice & Review: Ad đã học được khá nhiều từ hay trong cuốn này...