(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

Common mistakes at IELTS Advanced

  Sách dành cho ai? Intermediate: dành cho các bạn đã có kiến thức nền về IELTS Advanced: dành cho các bạn đã nắm khá tốt về các dạng làm bài trong IELTS. Hướng tới mục tiêu thành thạo 4 skills   Advice & Review: Sau cuốn Common mistakes at IELTS...

Common mistakes at IELTS Intermediate

Sách dành cho ai? Intermediate: dành cho các bạn đã có kiến thức nền về IELTS Advanced: dành cho các bạn đã nắm khá tốt về các dạng làm bài trong IELTS. Hướng tới mục tiêu thành thạo 4 skills   Advice & Review: Chào mọi người! Hôm nay ad chia sẻ tiếp cuốn...