(028) 6676 9900 – 0906 897 772
MANAGED AND OPERATED BY A REAL FORMER EXAMINER

10 Ways to start SENTENCES

Mc IELTS TIPS  Nhiều bạn vẫn tự hỏi là nên bắt đầu 1 câu trong Writing Task 2 như thế nào và làm sao để đa dạng được cấu trúc câu. Mc IELTS xin dẫn trích 10 cách   Write the subject first, followed by the verb. E.g. Weeds are important too because birds eat the seeds....

3 IDIOMS that are easy to use in English conversation

Mc IELTS TIPS  Mc IELTS xin giới thiệu 3 Idioms khá hay cho mọi người. Mc IELTS mong rằng bài nói của bạn sẽ trở nên đa dạng và tự nhiên hơn trong khi diễn đạt ý. It costed me an arm and a leg to take my trip to Australia. Definition: very expensive   I was over...

English Collocations in Use Advanced

Sách dành cho ai? Intermediate: dành cho các bạn đã có kiến thức nền về IELTS Advanced: dành cho các bạn đã nắm khá tốt về các dạng làm bài trong IELTS. Hướng tới mục tiêu thành thạo 4 skills   Advice & Review: Hôm nay ad xin chia sẻ với mọi người quyển sách...