(028) 6676 9900 – 0906 897 772
MANAGED AND OPERATED BY A REAL FORMER EXAMINER

OPINION

 

  • “HOÀN TOÀN” ĐỒNG Ý (HOẶC KHÔNG ĐỒNG Ý)

Mở bài: 

+ Nêu chủ đề của bài viết

+ Nêu quan điểm của bạn (đồng ý hoặc là không đồng ý) hoàn toàn

Thân bài 1: “First reason” giải thích cho giám khảo tại sao quan điểm của bạn đúng

Thân bài 2: “Second reason” giải thích cho giám khảo tại sao quan điểm của bạn đúng

Kết luận: nhắc lại quan điểm của bạn (chú ý paraphrase lại toàn bộ câu 2 ở phần mở bài )

 

  • ĐỒNG Ý “MỘT PHẦN”

Mở bài: 

+ Nêu chủ đề của bài viết

+ Nêu quan điểm của bạn là đồng ý một phần

Thân bài 1: Một mặt, bạn đồng ý vì…

Thân bài 2: Mặt khác, bạn không đồng ý vì….

Kết luận: nhắc lại quan điểm của bạn là đồng ý một phần

 

 

 

DISCUSS OPINION

 

Mở bài

+ Câu thứ nhất: giới thiệu chủ đề của đề bài một cách ngắn gọn (bằng cách paraphrase lại câu của đề bài)

+ Câu thứ hai: đề cập đến cả 2 quan điểm và đưa ra quan điểm của bạn (ví dụ bạn theo quan điểm 2)

Thân bài

+ Nêu các ý hỗ trợ cho quan điểm 1

+ Nêu các ý hỗ trợ cho quan điểm 2 (thể hiện rõ ràng là bạn ủng hộ quan điểm này) Kết luận

Tóm tắt cả 2 quan điểm và ý kiến của của bạn

 

 

DISCUSS

 

Mở bài

+ Nói về topic (paraphrase lại câu của đề bài)

+ Giới thiệu rằng view 1 đúng, view 2 cũng có ý đúng

Thân bài 1:  nêu nguyên nhân giải thích tại sao view 1 đúng

Thân bài 2:  nêu nguyên nhân giải thích tại sao view 2 đúng

Kết luận

Nhắc lại ý nêu ra ở câu 2 mở bài

Lưu ý: Tuyệt đối không nêu quan điểm bản thân ở bất cứ phần nào trong bài vì đề bài không yêu cầu

 

 

 

2-PART QUESTION

 

Mở bài

+ Giới thiệu topic (paraphrase lại câu của đề bài)

+ Trả lời cả 2 câu hỏi nêu ra ở đề bài. Chỉ cần trả lời chung chung không cần nêu chi tiết, cụ thể

Thân bài 1:  Trả lời chi tiết câu hỏi 1

Thân bài 2:  Trả lời chi tiết câu hỏi 2

Conclusion

Nhắc lại ý nêu ra ở câu 2 phần mở bài

 

 

PROBLEMS SOLUTIONS

 

Mở bài

+ Nói về topic (paraphrase lại câu của đề bài)

+  Trả lời câu hỏi đề bài một cách chung chung

  • Nếu đề bài hỏi nguyên nhân gây ra hiện tượng & cách giải quyết: Chỉ nêu chung chung là có một số nguyên nhân gây ra hiện tượng này và có một số cách để giải quyết nó (không cần đưa cụ thể là nguyên nhân gì và giải pháp gì).
  • Nếu đề bài hỏi hiện tượng gây ra vấn đề gì & cách giải quyết: Chỉ cần nêu chung chung là có một số vấn đề được gây ra và có một số cách để giải quyết nó

Thân bài 1:  Giải thích các “reasons”/”problems”

Thân bài 2:  Giải thích  “solutions”

Kết luận

Nhắc lại nhấn mạnh có các nguyên nhân gây ra hiện tượng này và các cách để giải quyết nó (chú ý paraphrase).  Chỉ cần viết ngắn gọn, đơn giản.

Source: consulting from the Internet