(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

Nói như thế nào trong IELTS Speaking Part 1 để đạt điểm cao?

Nói như thế nào trong IELTS Speaking Part 1 để đạt điểm cao như mong đợi? Đó là một câu hỏi mà hầu hết các thí sinh khi đi thi đều thắc mắc. Bốn điều quan trọng trong bất kỳ Part nào trong Speaking mà bạn đều phải chú ý là: Vocabulary (từ vựng), Grammar (ngữ pháp),...

IELTS Academic Words – Nouns

IELTS Academic Words – Nouns Source: S. Reza Atashzamzam   Useful nouns for task 2 (nearly 250 words) High Lexis verb High Lexis Noun High Lexis verb High Lexis Noun store storage indicate, illustrate, demonstrate, reveal indication, illustration,...

IELTS Academic Words – Verbs

IELTS Academic Words – Verbs Source: S. Reza Atashzamzam   Useful verbs for task 2 (nearly 250 words) Low Lexis High Lexis Low Lexis High Lexis Keep store show indicate, illustrate, demonstrate, reveal feel unhappy become disappointed, disappoint make rule...

IELTS Academic Words – Adjectives

IELTS Academic Words – Adjectives Source: S. Reza Atashzamzam   Useful adjectives for task 2 (nearly 165 words) Low lexis / meaning High lexis Low lexis / meaning High lexis Bad Abominable, deplorable Relating to money Financial Good Acceptable, palatable,...

TOPIC 10: Government and the authorities

Source: Cambridge                                                              Level: Intermediate & Advanced Edited by mcielts.com                                                          Phone: 0286 676 9900 TOPIC 10: Government and the authorities About Topic...

TOPIC 9: Countryside and agriculture

Source: Cambridge                                                             Level: Intermediate & Advanced Edited by mcielts.com                                                         Phone: 0286 676 9900 TOPIC 9: Countryside and agriculture About topic 9...