WRITING TEST

Duration : 20 mins

Topic 3: How can Ho Chi Minh City improve its traffic congestion problem?

Write at least 100 words


Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra IELTS Writing tại Mc IELTS.

Vui lòng hoàn tất thông tin sau để nhận kết quả ngay:Họ và tên
Số điện thoại
Email