Bài kiểm tra gồm 4 phần IELTS rút gọn: Nghe-Nói-Đọc-Viết.
Bạn có thể chọn kiểm tra lần lượt 4 kĩ năng hoặc chỉ tập trung 1 kĩ năng duy nhất.
Hãy chọn kỹ năng bạn muốn kiểm tra đầu tiên bên dưới: