KHO TÀI LIỆU IELTS (Updated 01/03/2017)

April 18, 2017

 

Dưới đây là một số tài liệu IELTS được Mc IELTS tổng hợp, các bạn tham khảo nhé:

1. Ideas for IELTS topics_Beginner+

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSNkNpWThuX0FuZnMusp=drive_web&tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

2. Simon Lessons & Videos_Beginner+

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSMEVISFNYWFliSWs?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

3. Cambridge IELTS 1-11_Beginner+ (Đã cập nhật cuốn 10 và 11 BẢN ĐẸP)

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSSGZjenFUc1JaaTg

4. The official Cambridge guide to IELTS (2014)_Beginner to Advanced

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSRXhTY0tJWTBpT2c?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

5. Cambridge IELTS Band 9 (2014)_Intermediate, Advanced

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSSjNUamg5NHF2XzA?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

6. Cambridge Vocabulary for IELTS (2008)_Pauline Cullen_Beginner to Advanced

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSMVVSYTJDT2ZlNDQ?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

7. Cambridge Vocabulary for IELTS (2012)_Pauline Cullen_Advanced

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSczBhM19hRnVoU28?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

8. Cambridge Grammar for IELTS (2007)_Beginner

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSM2xnZ2FCaXZqaE0?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

9. Cambridge Complete IELTS Band 4-5, 5-6.5, 6.5-7.5 (Full Ebook+Audio)_Beginner to Advanced

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSMENMOEFlMmplTUU?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

10. Collins Get ready for IELTS_Beginner

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSZVFxM0dvMDAzT0E?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

11. Collins Complete Skill for IELTS_Intermediate

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSa0JKSFBVcUM0eVk?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

12. Collins Cobuild Key Words for IELTS Book 3 Advanced

https://drive.google.com/file/d/0B_jNA6aHN_YSUkV6aXhIcmUtYzQ/view

13. Collins Cobuild English Grammar

https://drive.google.com/file/d/0B_jNA6aHN_YScFh1QkZLQWJoUGM/view

14. Mcmillan Ready for IELTS Coursebook with Keys – Sam Mccarter (Ebook)_Beginner+

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSX1ZUREZUbnVPWG8?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

15. Mcmillan IELTS Foundation (Ebook+Audio)_Pre-IELTS and Beginner

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSTkc3YnNCSEY4cGc?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

16. Mcmillan Graduation_Intermediate+

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSN3VGTHNoQmxmLWc?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

17. Mcmillan IELTS Test Builder 1 & 2 Macmillan (Ebook+Audio)_Beginner+

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSOGJtQ3FfcGVpWkE?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

18. Mcmillan IELTS Language Practice_Beginner+

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSdEQybUloRFJYalk?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

19. Mcmillan Improve your skills for IELTS_Beginner+

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSSEFHMHVKMWs5QkE?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

20. Ngữ Pháp TIếng Anh (Vietnamese Version)_Beginner to Advanced

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSUjFPS0F2cHJickE?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

21. 3500 từ Tiếng Anh kèm nghĩa Tiếng Việt

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSRjFoWWh2WDdvRGs?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

22. High-scoring IELTS Writing Model Answers TASK 1 & 2_Advanced

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSQ3dpaGRmX1ZyV1k?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

23. IELTS High Score Vocabulary List (2012)_Advanced

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSRzZITnpEdDRJSVU

24. Reading Strategies for the IELTS test (2007)_Beginner+

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSTXNDRndKelBCRHc?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

25. IELTS Reading Actual Tests 2010-2015

https://drive.google.com/drive/folders/0B6VzhVK1AmdCT0M0aXVMTVJmUGc?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

26. English Pronunciation in Use (FULL Elementary, Intermediate and Advanced)

Elementary

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSTmRyb09mMm83aEU?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

Intermediate

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSbmdGMG1HR2xZQ3c?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

Advanced

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSdnFHa0ZQNW1adUE?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

27. Pronounce it perfectly in English 2005

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSWUJueEluYXNQSjA?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

28. Master Spoken English Full 5 DVD

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSbXNOcThOSEFnWHM?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

29. American English Training (Ebook+5VCD)

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSMUlQUXIyNVdoZGs?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

30. Speak English Like An American (Ebook+Audio)

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSYkxyUFlZcXdZMEU?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

31. Ship or Sheep

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSc2NRM3g4Z2dqRkk?tid=0B_jNA6aHN_YSZm9BV2drZWRTd0k

32. Longman IELTS Practice Tests Plus 1, 2, 3 (Book+Audio)

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSNDJndXhUMUJ5dzQ

33. IELTS The Vocabulary files C1 – IELTS Score 6.0-6.5-7.0

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSWk1YeV8zaHh4djQ

34. IELTS The Vocabulary files C2 – IELTS Score 7.0-8.0-9.0

https://drive.google.com/drive/folders/0B_jNA6aHN_YSTnFwampzdnlidkE

35. Oxford Writing Tutor

https://drive.google.com/file/d/0B_jNA6aHN_YSdTJudnFKblEycFk/view

36. IELTS Trainer: SIX PRACTICE TESTS

https://drive.google.com/file/d/0B_jNA6aHN_YScmI4eVhZZ05rRk0/view

37. Mc Graw Hill IELTS for Academic Purposes + Practice Tests (Teacher & Student Books)

– IELTS for Academic Purposes Student Book.pdf

https://vk.com/doc157712832_380466906?hash=9c9d6c23cbb7a43cb8&dl=38c0b46e602806f597

– IELTS for Academic Purposes Teacher Book.pdf

https://vk.com/doc157712832_380466476?hash=404cf5d75ddb381d7c&dl=5ec08cf8ad85b36f45

– IELTS for Academic Purposes Practice Tests.pdf

https://vk.com/doc157712832_380466305?hash=d9bb941f3fb76ad966&dl=578ab103fd7a6f423f

38. DVD Express IELTS Preparation Courses (General & Academic)

http://www.mediafire.com/file/6vd3eb29i5v74a5/Express+IELTS+Preparation+Courses.rar

39. 15 DAYS’ Practice for IELTS Writing

https://vk.com/doc243798239_437480047

40. Cambridge Common mistakes at IELTS Intermediate & Advanced

Cambridge Common mistakes at IELTS Intermediate

http://www.mediafire.com/file/bqo6cbicb6s0ixy/Cambridge+Common+Mistakes+at+IELTS+Intermediate.pdf

Cambridge Common mistakes at IELTS advanced

http://www.mediafire.com/file/6wjb7dpbbz6w3ye/Cambridge+Common+Mistakes+at+IELTS+Advanced.pdf

41. IELTS Simulation Tests

https://vk.com/doc277688559_407690686?hash=b6d520740a590ad3ca&dl=e443f5a2d1ea8ba7aa

42. 501 Synonym & Antonym Questions (501 Series) 1st Edition

https://drive.google.com/file/d/0Byy4qoDVESIIWWRZOEVKeG9lVGM/view

43. 230 IELTS Writing Samples (IELTS General)
https://drive.google.com/file/d/0B8OwGnxpG0TQWGhvR1FLN09WNFk/view

Thanks all!
Enjoy!

Mc IELTS English Center

Facebook: https://www.facebook.com/mc.ielts/

Website: http://mcielts.com/thanhbang/

Facebook Group “Học IELTS cùng chuyên gia”: (tài liệu IELTS miễn phí)

https://www.facebook.com/groups/643559425737713/

Mc IELTS Office: (08) 6676.9900 – 090.689.7772

Call Now